VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
               หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการทำไร่อ้อยให้ได้ผลผลิตดี เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับประวัติ ถิ่นกำเนิด ส่วนต่างๆ ของอ้อย พันธุ์ ขั้นตอนการทำไร่อ้อย ขั้นตอนการปลูก การบำรุงรักษา การเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการซื้อขายอ้อย ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย
- อ้อย
- อ้อย-การปลูก
ฐิติมา วีระศิลป์ (2542). การทำไร่อ้อย. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมพืชไร่และพืชพลังงานไทย.

ต้นน้ำ

หนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่งในชุดการงานและอาชีพ ซึ่งบริษัทจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางในการสร้างฐานะและอาชีพทำกินให้แก่ประชาชนที่กำลังเผชิญกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดยมุ่งให้สามารถนำไปเป็นคู่มือในการทำเกษตรกรรมที่ลงทุนน้อย แต่สามารถขายได้กำไรงาม - อ้อย
- อ้อย-การปลูก
สมควร ดีรัศมี (2542). การทำไร่อ้อย. กรุงเทพฯ : แสงปัญญาเลิศ.

ต้นน้ำ

หนังสือเล่มนี้ได้จัดเตรียมขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยต่อชาวไร่อ้อย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สมาคม/สถาบันชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวความคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยให้มั่นคง - อ้อย
- อ้อย-การปลูก
ทัตสัณฑ์ชัย ตรีสัตย์ (2553). การปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ นวัตกรรมใหม่ของโลกทางด้านอ้อย. กรุงเทพฯ : จตุพร ดีไซน์.

ต้นน้ำ

หนังสือ "แนวคิดและแบบอย่างการเพิ่มผลผลิต อ้อยเงินล้าน...รับตลาด AEC" เล่มนี้
เป็นคู่มือที่แนะแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย โดยสอดแทรกเนื้อหาวิชาการและบทสัมภาษณ์เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการปลูกอ้อย อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของอ้อย เทคโนโลยีการผลิตอ้อย พันธุ์อ้อยที่ผ่านการรับรอง วิธีปลูกอ้อยข้ามแล้ง การปลูกอ้อยให้ได้ 100 ตันต่อไร่ โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัด และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้ 8 กูรูชั้นนำเรื่องอ้อย มาร่วมเผยเคล็ดลับและทัศนะเรื่องการเพิ่มผลผลิตอ้อยอย่างละเอียดอีกด้วย
- อ้อย
- อ้อย-การปลูก
อภิชาต ศรีสอาด (2556). แนวคิดและแบบอย่างการเพิ่มผลผลิต อ้อยเงินล้าน รับตลาด AEC. กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย.
      VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
               หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

กลางน้ำ

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการทำไร่อ้อยให้ได้ผลผลิตดี เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับประวัติ ถิ่นกำเนิด ส่วนต่างๆ ของอ้อย พันธุ์ ขั้นตอนการทำไร่อ้อย ขั้นตอนการปลูก การบำรุงรักษา การเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการซื้อขายอ้อย ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย
- อ้อย
- อ้อย-การปลูก
ฐิติมา วีระศิลป์ (2542). การทำไร่อ้อย. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมพืชไร่และพืชพลังงานไทย.

กลางน้ำ

หนังสือเล่มนี้ได้จัดเตรียมขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยต่อชาวไร่อ้อย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สมาคม/สถาบันชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวความคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยให้มั่นคง - อ้อย
- อ้อย-การปลูก
ทัตสัณฑ์ชัย ตรีสัตย์ (2553). การปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ นวัตกรรมใหม่ของโลกทางด้านอ้อย. กรุงเทพฯ : จตุพร ดีไซน์.

กลางน้ำ

หนังสือ "แนวคิดและแบบอย่างการเพิ่มผลผลิต อ้อยเงินล้าน...รับตลาด AEC" เล่มนี้
เป็นคู่มือที่แนะแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย โดยสอดแทรกเนื้อหาวิชาการและบทสัมภาษณ์เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการปลูกอ้อย อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของอ้อย เทคโนโลยีการผลิตอ้อย พันธุ์อ้อยที่ผ่านการรับรอง วิธีปลูกอ้อยข้ามแล้ง การปลูกอ้อยให้ได้ 100 ตันต่อไร่ โรคที่สำคัญและการป้องกันกำจัด และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้ 8 กูรูชั้นนำเรื่องอ้อย มาร่วมเผยเคล็ดลับและทัศนะเรื่องการเพิ่มผลผลิตอ้อยอย่างละเอียดอีกด้วย
- อ้อย
- อ้อย-การปลูก
อภิชาต ศรีสอาด (2556). แนวคิดและแบบอย่างการเพิ่มผลผลิต อ้อยเงินล้าน รับตลาด AEC. กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย.
      VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
               หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

ปลายน้ำ

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการทำไร่อ้อยให้ได้ผลผลิตดี เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับประวัติ ถิ่นกำเนิด ส่วนต่างๆ ของอ้อย พันธุ์ ขั้นตอนการทำไร่อ้อย ขั้นตอนการปลูก การบำรุงรักษา การเจริญเติบโต การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการซื้อขายอ้อย ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย
- อ้อย
- อ้อย-การปลูก
ฐิติมา วีระศิลป์ (2542). การทำไร่อ้อย. กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมพืชไร่และพืชพลังงานไทย.

ปลายน้ำ

หนังสือเล่มนี้ได้จัดเตรียมขึ้นโดยการศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยต่อชาวไร่อ้อย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สมาคม/สถาบันชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวความคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยให้มั่นคง - อ้อย
- อ้อย-การปลูก
ทัตสัณฑ์ชัย ตรีสัตย์ (2553). การปลูกอ้อยสูตร 100 ตันต่อไร่ นวัตกรรมใหม่ของโลกทางด้านอ้อย. กรุงเทพฯ : จตุพร ดีไซน์.

 

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องอ้อยโรงงาน
กลับสู่ หน้าหลัก