ก่อนการผลิต

- พันธุ์อ้อย

- ฤดูกาลปลูก
- การเตรียมพื้นที่

          - ลักษณะดิน

          - แหล่งน้ำ

 การผลิต

- การปลูก

- การใส่ปุ๋ย

- การจัดการน้ำ

การดูแลรักษา

- การปลูกซ่อม

- การป้องกันกำจัดวัชพืช

- การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู

 

การเก็บเกี่ยว

- การเก็บเกี่ยวอ้อย

- การตัดอ้อย

การรวบรวมและการขนส่ง

- การเตรียมอ้อยสู่โรงงาน

การแปรรูป

- น้ำอ้อย
- น้ำตาล
- ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
- เคมีภัณฑ
- แอลกอฮอล์
- เชื้อเพลิงทดแทน

- ชานอ้อย
- อาหารสัตว์
- ปุ๋ย
-
เส้นใย/สิ่งทอ
-
ไม้เทียม
-
เยื่อกระดาษ

          - บรรจุภัณฑ์

การตลาด

- การขายส่ง

- การขายปลีก

การส่งเสริมการตลาด

การขาย

- ภายในประเทศ

- ส่งออกต่างประเทศ

- ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

ผู้ประกอบการ / ผู้ส่งออก

- พ่อค้า

- ตลาดกลาง

          - สหกรณ์การเกษตรกร

 

ข้อมูลความรู้เรื่องอ้อยโรงงาน
หนังสือ
บทความ
ผลงานวิจัย/Best Practice
E-book
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง


กลับหน้าหลัก