VLC
วิชาการปริทัศน์
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ปลายน้ำ

วิจัยนำการพัฒนาเพื่ออนาคตมันสำปะหลังไทยใน AEC
-มันสำปะหลัง
-การส่งออก
กานตพงศ์ นันตะริ.  (2556, เมษายน)  วิจัยนำการพัฒนาเพื่ออนาคตมันสำปะหลังไทยใน AEC.  วิชาการปริทัศน์.  21(5): 17-18.   
VLC
วิชาการปริทัศน์
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

นวัตกรรมใหม่ 'ลพบุรีโมเดล' ลดดินกรด เพิ่มรายได้เกษตรกร 25%
-มันสำปะหลัง
-การปลูก
เศรษฐกิจภูมิภาค "นวัตกรรมใหม่ 'ลพบุรี่โมเดล' ลดดินกรด เพิ่มรายได้เกษตรกร 25%" ประชาชาติธุรกิจ. วันจันทร์ที่ 2 - วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 : 25   

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องมันสำปะหลัง
กลับสู่ หน้าหลัก