เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่องยาสูบ

การผลิตใบยาสูบ

http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=5569&s=tblplant

ยาสูบ

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=15&chap=
3&page=chap3.htm

การปลูกยาสูบ

http://www.servicelink.doae.go.th/webpage/book%20PDF/crop/c017.pdf

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องยาสูบ
กลับสู่ หน้าหลัก