ก่อนการผลิต
     - สายพันธุ์ยาสูบ
     - ฤดูกาลปลูก
     - การเตรียมพื้นที่

      - ลักษณะดิน

      - แหล่งน้ำ

 การผลิต

- การเพาะกล้า

- การปลูก

- การใส่ปุ๋ย

- การให้น้ำ

การดูแลรักษา

- การปลูกซ่อม

- การป้องกันกำจัดวัชพืช

- การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู

การเก็บเกี่ยว

- การเก็บใบยาสูบ

- การตัดใบยาสูบ

การรวบรวม

- การกองหมักใบยาสูบ

การแปรรูป

- ยาและเวชภัณฑ์

         - เชื้อเพลิงชีวภาพ

การตลาด

- การขายส่ง

- การขายปลีก

การส่งเสริมการตลาด

การขาย

- ภายในประเทศ

- ส่งออกต่างประเทศ

- ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

ผู้ประกอบการ / ผู้ส่งออก

- พ่อค้า

- ตลาดกลาง

          - สหกรณ์การเกษตรกร
ข้อมูลความรู้เรื่องยาสูบ
หนังสือ
บทความ
ผลงานวิจัย/Best Practice
E-book
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง


กลับหน้าหลัก