รายละเอียดข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว

tmp_20182611142344_1.jpg

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)

คณะศึกษาดูงานจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 61

tmp_20182611141232_1.jpg

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาดูงานจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 61

tmp_20182611114334_1.jpg

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 61

tmp_20182611103711_1.jpg

พนักงานพัฒนาธุรกิจและพนักงานธุรการ

พนักงานพัฒนาธุรกิจและพนักงานธุรการ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ และศูนย์สารสนเทศ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 61