หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดข่าว
tmp_20162505101850_1.jpg

พิธีเปิดโครงการ “การนำระบบบริหารการเงิน (Treasury System)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดฉายภาพยนตร์ อาคารโพเดียม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บางเขน ผู้จัดการธนาคาร (นายลักษณ์ วจนานวัช) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การนำระบบบริหารการเงิน (Treasury System) ขึ้นใช้งานจริง (Go Live)” โดยมีคณะกรรมการ PMO คณะทำงานชุดต่าง ๆ และทีมงานของ ธ.ก.ส. และบริษัท ทรีไอ อินโฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้รับจ้างเพื่อพัฒนาระบบบริหารการเงิน (Treasury System)

tmp_20162505102206_1.jpg

การประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ ปี 2559

ธ.ก.ส. จัดการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปีบัญชี 2559 โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ นโยบายสำคัญ ปีบัญชี 2559 “2559 ปีแห่งการส่งเสริม SMAEs เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย”

tmp_20162505102626_1.jpg

ธ.ก.ส. เปิดตัวโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร

ธ.ก.ส. เปิดตัวโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เผย 2 เดือนหนุนผู้ประกอบการ SMEs เกษตรแล้ว 4,814 ราย วงเงินสินเชื่อ 5,156 ล้านบาท

tmp_20162505102938_1.jpg

กิจกรรมปฐมนิเทศคณะกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

ธ.ก.ส. จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศให้แก่คณะกรรมการธนาคารที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบให้แต่งตั้งรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการ ธ.ก.ส. แทนกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

tmp_20162505103238_1.jpg

งานสัปดาห์วันวัฒนธรรม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 9 ปีบัญชี 2558

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 สัปดาห์วันวัฒนธรรม ธ.ก.ส. ครั้งที่ 9 ปีบัญชี 2558 ภายใต้แนวคิด “เสริมสร้างคุณธรรมน้อมนำธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม ธ.ก.ส.” เพื่อเป็นการเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ณ ห้องโถงชั้น 2 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน