เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

'ทส.' ผนึกกำลังร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรัก ‘ทะเลไทย’

ข่าววันที่ : 15 มิ.ย. 2558


Share

tmp_20151506153801_1.jpg

วันที่ ปรับปรุง 15 มิ.ย. 2558

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” (ทช.) ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต และเทศบาลเมืองป่าตอง จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ปี 2558 บริเวณริมหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ภายใต้แนวคิด (Healthy oceans, healthy planet) ทะเลสวยสะอาด โลกสวยสดใส มุ่งส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมเห็นความสำคัญ อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดปริมาณขยะที่ปกคลุมแนวปะการังธรรมชาติและพื้นที่เชื่อมโยงของเกาะภูเก็ต ฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอันดามันให้สมบูรณ์และยั่งยืน โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เป็นประธาน ภายในงาน มีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรฯ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.ภูเก็ต น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง-หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและนักดำน้ำอาสาสมัครเข้าร่วม โดยมี นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรฯ เป็นประธานจัดโครงการ ซึ่งมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานในสังกัด กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการบริหารจัดการขยะชายฝั่ง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชุมชนเครือข่ายอันดามัน การย้ายปลูกกัลปังหาในพื้นที่เกาะไม้ท่อน การปล่อยเต่าทะเล นอกจากนี้ยังมีการลงนามในสัตยาบันในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง จะไม่ทำลายทรัพยากรจากการใช้ประโยชน์ทางทะเล ร่วมกัน 8 เครือข่าย คือ “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชมรมเรือหางยาวอ่าวป่าตอง ชมรมเรือหางยาวอ่าวบางเทา ชมรมเจ็ตสกีหาดป่าตอง เรือนำเที่ยวดำน้ำ Liveaboard ชมรม Go Eco Phuket สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอันดามันและสมาคมประมงภูเก็ต” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง ตามพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า…ปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องสำคัญ ควบคู่ กับการพัฒนาเศรษฐกิจ ความเจริญก้าวหน้า เป็นปัญหาร่วมกันทุกประเทศคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าไปเท่าใด ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ประเทศไทยขณะนี้ก็เช่นกัน จากรายงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพบขยะมูลฝอยจำพวกถุงพลาสติกและขวดน้ำ บางส่วนไหลลงสู่ท้องทะเล บดบังความสวยงามแหล่งปะการังและก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อแหล่งท่องเที่ยวและทำให้สัตว์ทะเลหายากจำนวนมาก ต้องตายจากการกินขยะเพราะความเข้าใจผิด รวมถึงเศษเชือกแห-อวนที่ปกคลุมปะการัง และ พันตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างพะยูน จนไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้และตายในที่สุด ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้ให้ก่อตั้ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่บริหารจัดการทะเลและชายฝั่งของไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ แต่เนื่องจากเป็นหน่วยงานตั้งใหม่ ไม่มีอำนาจและกฎหมายเป็นของตนเอง ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากอำนาจที่ได้รับมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มอบให้มาอย่างจำกัดเพียงบางมาตราเท่านั้น จนวันนี้กลายเป็นเรื่องน่ายินดีที่ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่กรมได้ยกร่างเสนอผ่านรัฐบาลต่าง ๆ ในอดีตหลายยุคสมัยนานนับสิบปี ล่าสุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านร่างกฎหมายแล้วจะมีผลบังคับใช้วันที่ 24 มิ.ย. 58 พระราชบัญญัตินี้มีผลให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริหารจัดการทะเลและชายฝั่งได้ครบวงจรและเป็นระบบมากขึ้น กฎหมายมุ่งเน้นกระบวนการให้ประชาชนเจ้าของทรัพยากรท้องถิ่นมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรทางทะเลของตนเองอย่างแท้จริง แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถจัดการได้ในอดีตได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ลดความสุ่มเสี่ยงภัยคุกคามสัตว์ทะเลหายากใกล้สูญพันธุ์ อาทิ พะยูน วาฬ โลมา หรือเต่าทะเล โดยประกาศพื้นที่คุ้มครองสัตว์ทะเลหายาก รวมถึงปัญหามลพิษจากคราบน้ำมันที่มักจะเกิดอยู่เสมอ ๆ จะได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนสามารถลงโทษอย่างรุนแรงกับผู้ประกอบการ ที่มักง่ายไม่ใส่ใจต่อประโยชน์ส่วนรวม กิจกรรมวันทะเลโลกที่กระทรวงทรัพยากรฯ จัดขึ้นนี้จะแสดงพลังและความร่วมมือทุกภาคส่วน สามารถสมานฉันท์ร่วมกันคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นสมบัติอันมีค่ายิ่งของชาติให้คงอยู่ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนคนรุ่นหลัง ธำรงรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป นายชลธิศ กล่าวว่า วันทะเลโลก เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ.2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลกได้ร่วมกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่าง ๆ และได้ประชุมกันที่เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล กำหนดให้วันที่ 8 มิ.ย.ของทุกปี เป็นวันทะเลโลก เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกได้เล็งเห็นความสำคัญของท้องทะเลและกระตุ้นจิตสำนึกให้ตื่นตัวและใส่ใจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้ท้องทะเลของท้องถิ่นตนเอง สำหรับกิจกรรมวันทะเลโลกในปีนี้กรมฯได้เลือกจัดขึ้นบริเวณหาดป่าตอง จ.ภูเก็ตเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเป็นจำนวนมากที่สุดในภาคใต้ เหมาะแก่การประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว “แม้ที่ผ่านมาจะนำขยะบางส่วนไปฝังกลบแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอกับจำนวนขยะที่เพิ่มขึ้น เพราะขยะจำนวนมากถูกทิ้ง หลุดลอยในลำคลอง ลงสู่ทะเล ทำให้สัตว์น้ำแหล่งเพาะเลี้ยง แหล่งธรรมชาติตาย เนื่องจากคุณภาพน้ำต่ำ มีขยะมูลฝอยถุงพลาสติก ขวดน้ำ ลงไปปกคลุมแหล่งปะการังที่เป็นที่อยู่อาศัยสัตว์น้ำและแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ มีสภาพเสื่อมโทรมไม่งดงามเป็นธรรมชาติ” จากการสำรวจพบขยะพลาสติกในทะเลจำนวนมาก ทำลายระบบนิเวศทำให้สัตว์ทะเลหายาก อย่างเต่าทะเลและพะยูน บาดเจ็บ ตายเป็นจำนวนมาก จึงรณรงค์อนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลป้องกันไม่ให้พลาสติกเข้าไปอุดตัน ทางเดินอาหารสัตว์น้ำ จึงถือเอาวันทะเลโลกเป็นจุดเริ่มต้นอนุรักษ์ หวงแหนท้องทะเลไทย แก้ไขปัญหาขยะในทะเล ด้วยการสร้างจิตสำนึกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะในท้องทะเลอย่างจริงจังและหยุดพฤติกรรมทำลายทะเล โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์.
 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : http://www.dailynews.co.th/ วันที่ 15 มิถุนายน 2558