เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » ฐานข้อมูลองค์ความรู้ » กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล กรณีศึกษา บริษัท สมาแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ประเภท: งานวิจัย [Research]


ผู้เข้าชม : 2

ชื่อเรื่อง :กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล กรณีศึกษา บริษัท สมาแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

ผู้แต่ง : ชัยสิทธิ์ เจริญวงศ์วิวัฒน์

ปีที่ : 2559       

หัวเรื่อง :

Digital Marketing
การตลาดดิจิทัล

สาระสังเขป


งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลยุทธการสื่อสารการตลาดดิจิทัลเพื่อสร้างยอดขายของธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค กรณีศึกษาบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดดิจิทัล บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) บุคคลที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายทางด้านการสื่อสารออนไลน์และการจัดทำแอพพลิเคชันของ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)


Download เอกสารได้ที่นี่