เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ E-clipping » รายละเอียด E-clipping
เกษตรกรพังงารวมกลุ่มเลี้ยงโคขุน สร้างอาชีพ-เพิ่มรายได้ชุมชน

          นางสาวธันย์บดี หนูเงิน หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.พังงา พร้อมด้วย นายสุทีปสุธาประดิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์นายสมมาตร สยมภาค เกษตร จ.พังงา นายไตรรงค์ สมเชื้อ ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านคลองบ่อแสนอ.ทับปุด จ.พังงา ที่สำนักงานกองทุนฯ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงโคขุนตามมาตรฐานฟาร์มและการจัดทำแปลงหญ้าตามหลักวิชาการในการเลี้ยงโคขุน

          นายดนัย ยมโดย ประธานกลุ่มเลี้ยงโคขุน บ้านคลองบ่อแสน กล่าวว่าด้วยประชาชน ต.บ่อแสน ได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มเลี้ยงโคขุนนั้น เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพให้กับครอบครัวและชุมชน เนื่องจากในขณะนี้สินค้าภาคการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มีราคาตกต่ำ ทำให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย

          ดังนั้น จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มและเข้าร่วมโครงการจำนวน 52 คน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดพังงา จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการเลี้ยงโคขุนตามมาตรฐานฟาร์ม และการจัดเตรียมพื้นที่ปลูกหญ้าและพันธุ์หญ้าที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ใช้ปลูกซึ่งผลจากที่ได้รับจากการเลี้ยงจะทำให้สมาชิกในองค์กรมีรายได้เพิ่มขึ้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 6 มิถุนายน 2558  หน้า 14

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง