เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ E-clipping » รายละเอียด E-clipping
คุ้งกระเบนฯ อบรมเลี้ยงกุ้งขาว

          ประเทศไทยเป็นประเทศที่เลี้ยงกุ้งเพื่อการส่งออกมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาเพียงชนิดเดียว

          ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี จัดเสวนาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง พื้นที่ อำเภอท่าใหม่ และ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งขาว จำนวน 2 คน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ประกอบด้วย นายทรงชัย คุณานุกูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ซึ่งมีบ่อเลี้ยงกุ้งขนาด 3 ไร่ 45 บ่อ และนายสังวาลย์ เสนะสรรพ มีบ่อเลี้ยงกุ้งขนาด 2.35 ไร่ 2 บ่อ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเลี้ยงกุ้งขาวให้ผู้เข้าร่วมอบรมรับรู้ และนำแนวทางที่ประสบความสำเร็จแล้วของเกษตรกรทั้งสองไปปฏิบัติใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวของตนเองต่อไป โดยมี นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมบรรยาย

          ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เลี้ยงกุ้งเพื่อการส่งออกมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี โดยเริ่มจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนาเพียงชนิดเดียว แต่การเลี้ยงกุ้งกุลาดำในระยะหลัง ๆ พบว่ามีปัญหาผลผลิตตกต่ำ โตช้า ไม่สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ดีเหมือนที่ผ่านมา จึงได้มีการนำกุ้งขาวแวนนาไมเข้ามาเลี้ยงแทนกุ้งกุลาดำ

          ปัจจุบันประเทศไทยมีการเลี้ยงกุ้งขาว ไม่น้อยกว่า 90% ของพื้นที่เลี้ยงทั้งหมดที่ยังคงมีการเลี้ยงกุ้งอยู่ การบริหารจัดการองค์ความรู้ ทางวิชาการและวิธีการปฏิบัติที่ดี สำหรับการเลี้ยงกุ้งขาว จึงมีความสำคัญต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

          สำหรับกุ้งขาวแวนนาไมนั้น เป็นกุ้งทะเลสายพันธุ์แปซิฟิก เป็นกุ้งที่เคลื่อนไหวรวดเร็ว สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเค็มในช่วงกว้างตั้งแต่ 3-35 ส่วนในพัน กินอาหารได้หลายประเภท จึงเจริญเติบโตและปรับตัวให้เข้ากับการเลี้ยงแบบพัฒนา หรือเลี้ยงแบบหนาแน่นในสภาพของบ่อที่เสื่อมโทรมได้ดีกว่ากุ้งกุลาดำ และยังสามารถเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดกินพืชเป็นอาหาร เช่น ปลานิล ได้อีกด้วย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  วันที่ 9 มิถุนายน 2558  หน้า 22

 เอกสารที่เกี่ยวข้อง