เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ E-clipping » รายละเอียด E-clipping
ลุยประกันข้าวนาปีค่าเบี้ย 450 บาท/ไร่

          "รมว.คลัง" เดินหน้าประกันภัยข้าวนาปี58 ดึง"ธ.ก.ส."ทดลองจ่ายเงินชดเชยแทนวงเงิน ไม่เกิน 476 ล้านบาท ด้าน "คปภ." ร่วมภาครัฐเปิดโครงการประกันภัยข้าวนาปี เผยค่าเบี้ยแยกตาม พื้นที่ความเสี่ยงสูงสุดไม่เกิน 450 บาทต่อไร่

          นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2558 ที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้บริหารโครงการ และเป็นตัวกลางระหว่างเกษตรกรผู้เอาประกันภัย กับผู้รับประกันภัยเอกชนว่า ให้ ธ.ก.ส.ทดลองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาล โดยรัฐบาลจะตั้งงบประมาณจ่ายในส่วนเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวที่จ่ายจริง รวมทั้งค่าชดเชยต้นทุนเงินให้กับ ธ.ก.ส. ในปี งบประมาณถัดไป วงเงินไม่เกิน 476 ล้านบาท

          นอกจากนี้ยังให้ ธ.ก.ส. สมทบค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับเกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราไร่ละ 10 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ ซึ่งธ.ก.ส.พร้อมดำเนินการในฤดูเพาะปลูกในเดือนพ.ค.นี้

          สำหรับโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี2558 ครอบคลุมภัยธรรมชาติ 7 ประเภท ได้แก่ อุทกภัย ผลทิ้งช่วง ล้มพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย รวมทั้งภัยศัตรูพืชและโรคระบาด ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่การรับประกันภัยออกเป็น 5 พื้นที่ตามลำดับความเสี่ยงเพื่อจัดเก็บเบี้ยประกันภัยในอัตราที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 124.12 -483.64 บาท โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะรับภาระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 60-100 บาทต่อไร่ และรัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือ 64.12-383.64 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ภาคเอกชนเป็นผู้รับประกันภัย โดยวงเงินพร้อมคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูกสำหรับภัยธรรมชาติ 6 ประเภท และวงเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ สำหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด โดยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนใช้เกณฑ์การประเมินความเสียหายที่ภาครัฐดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่นเดียวกับการดำเนินโครงการปี 2554-2257 โดยกำหนดจำนวนพื้นที่เป้าหมายการประกันภัยทั่วประเทศ 1.5 ล้านไร่

          สำหรับระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เริ่มขายกรมธรรม์ ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค.-14 ส.ค.2558 สำหรับทุกภาค ยกเว้นภาคใต้จะสิ้นสุดการรับทำประกันภัยวันที่ 11 ธ.ค.2558

          ด้านนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ร่วมกับภาครัฐเปิดโครงการประกันภัย ข้าวนาปี ปี 2558 โดยเกษตรกรจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยตามระดับความเสี่ยง 60-100 บาทต่อไร่ และส่วนที่เหลือรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้เกษตรกร และเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะได้รับเงินอุดหนุนอีก 10 บาทต่อไร่ โดยการรับประกันภัยแบ่งพื้นที่จังหวัด ทั่วประเทศตามความเสี่ยงภัยรวม 5 โซน ค่าเบี้ยประกันภัย แบ่งเป็นพื้นที่ความเสี่ยงต่ำที่สุดเบี้ยประกัน 115 บาท เกษตรกรจ่ายเพียง 60 บาท พื้นที่เสี่ยงต่ำมากค่าเบี้ย 220 บาท เกษตรกรจ่าย 70 บาท พื้นที่เสี่ยงต่ำค่าเบี้ย 330 บาท เกษตรกรจ่าย 80 บาท พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ค่าเบี้ย 420 บาท เกษตรกรจ่าย 90 บาท และพื้นที่เสี่ยงสูงค่าเบี้ย 450 บาท เกษตรกรจ่าย 100 บาท

          ปัจจุบันมีบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)


ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ  16 พ.ค. 58  หน้า 3