เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

สุดยอดนักคิด เจ้าพ่อ ผลิตภัณฑ์เงินออม

   

ผู้แต่ง : สมบูรณ์ ดาศรี

สำนักพิมพ์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จำนวนหน้า : 42

หัวเรื่อง : กูรู ธ.ก.ส.,Guru 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป:

งานของ ธ.ก.ส. คือ การช่วยให้ชีวิตของเกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งมิได้หมายความว่าเขามีอาชีพ มีรายได้เท่านั้น ต้องสามารถบริหารรายได้ของตนเองและครอบครัวให้ถูกทางด้วยการให้ความรู้ที่ถูกต้อง องค์ความรู้ขององค์กรที่มีไว้สำหรับพนักงานและเกษตรกร เป็นสินทรัพย์ที่มีค่ายิ่งในโลกปัจจุบัน ที่สามารถสร้างความสำเร็จและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แม้งานด้านสินเชื่อเกษตรจะเป็นองค์ความรู้เฉพาะของ ธ.ก.ส. ที่ท่านอาจารย์จำเนียร สาระนาค ได้วางรากฐานไว้อย่างรอบคอบ มั่นคงมีความเฉพาะเจาะจง และยากที่จะเลียนแบบได้แต่ด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้ ธ.ก.ส. ต้องมีการปรับตัวและเตรียมการโดยรวมและพัฒนาความรู้ (Knowledge) ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างระบบการจัดการความรู้ให้อยู่คู่กับองค์กรตลอดไป

ผู้ช่วยผู้จัดการ สมบูรณ์ ดาศรี ถือได้ว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญที่มากด้วยประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑ์เงินออมที่หลากหลาย เพื่อวางรากฐานด้านการออมเงินให้แก่เกษตรกรและสร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาว ซึ่งท่านได้สั่งสมประสบการณ์โดยวิธีการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองมาตลอดชีวิตการทำงานในองค์กรแห่งนี้ ถือเป็นผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้กับพนักงานรุ่นน้อง ได้เรียนรู้ถึงความสำเร็จที่ได้มา ซึ่งต้องแลกกับความวิริยะอุตสาหะ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจในการทำงานในองค์กร ที่ท่านรัก ด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นว่าองค์กรแห่งนี้จะสามารถช่วยเหลือดูแลเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน....

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่