เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   

ผู้แต่ง : กระทรวงวัฒนธรรม

ปี : 2560

สำนักพิมพ์ : กระทรวงวัฒนธรรม

ISBN : 978-616-543-457-7

หัวเรื่อง : ร.10 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาจวบทุกวันนี้ เกิดจากความเข้มแข็งของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ และถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทย ประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติมาตลอด พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ อย่างมั่นคง ทั้งด้านการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติ ด้านการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย ด้านวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต และด้านศิลปกรรมทรงเป็นผู้นำที่ปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างความอยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ปวงอาณาประชาราษฎร์ สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่ชาติบ้านเมือง และทรงนำพาให้ประเทศไทยรอดพ้นจากการรุกรานของชนชาติอื่น ทำให้สามารถรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้ตราบจนทุกวันนี้ ประชาชนคนไทยโชคดีที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นหลักชัย และตามโบราณราชประเพณีกำหนดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในการสืบราชสันตติวงศ์ เพื่อเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

หนังสือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการจดจารึกมรดกทางวัฒนธรรมตามโบราณราชประเพณีอันเนื่องด้วยพระมหากษัตริย์ แม้ว่าพระราชอำนาจบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม แต่วัฒนธรรมประเพณีอันเนื่องด้วยพระราชพิธีสำคัญยังคงสืบสานต่อมาตราบเท่าทุกวันนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกเอกลักษณ์ของชาติได้เป็นอย่างดี คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจ และควรมีความรู้ความเข้าใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างถ่องแท้ เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมตามประเพณีของไทยให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป


ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่