เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

ภูมิพลบรมราชาธิราช

   

ผู้แต่ง : กองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักพิมพ์ : กองบัญชาการกองทัพไทย

ISBN : 978-616-7388-19-9

หัวเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กองทัพไทยจึงจัดทำหนังสือ ภูมิพลบรมราชาธิราช จอมทัพไทย ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เผยแพร่พระบรมเดชานุภาพ พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อทหารและกองทัพไทย ให้เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกหมู่เหล่า ทั้งจะได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งประโยชน์แก่ส่วนรวม ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทสืบไป

กองทัพไทยขอน้อมจิตอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดอภิบาลรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์จอมทัพไทย ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเกษมสำราญ ปราศทุกข์นิราศภัย พระเกียรติคุณและพระบารมีแผ่ไพศาล สถิตในสิริมไหศวรรยราชสมบัติ เป็นพระมิ่งขวัญมงคลแก่พสกนิกรและประเทศไทยตลอดกาล

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่