เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

ประมวลคำให้พระบรมราโชวาท

   

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปี : 2550

สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หัวเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ได้ริเริ่มการสร้างขบวนขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิดและเชื่อมโยงการขยายผลที่เกิดจากการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่การยอมรับและการประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง สำนักงานฯ หลังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงความหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างลึกซึ้ง

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่