เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

พระสังฆเถระ กับพ่อหลวงของไทย

   

ปี : 2556

สำนักพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อนศิลป์

หัวเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: พระพุทธศาสนานั้น ถ้าหมายถึง คำสั่งสอนที่เที่ยง ตรงตามพระพุทธโอวาทแล้ว ย่อมมีความแน่นอนมั่นคงอยู่ในตัว ขอเพียงชาวพุทธไม่บ่อนเบียนทำลายให้แปรผัน ผิดเพี้ยน และร่วมกันรักษาความบริสุทธ์ิไว้ให้ได้ พระพุทธศาสนาก็จะยืนหยัดอยู่ได้ตลอดกาล..... พระธรรมนั้นชื่อว่าเป็นอกาลิโกถูกต้องเที่ยงแท้และเหมาะที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเสมอ ไม่ว่าในกาลไหนๆ จึงย่อมเป็นแม่บทของการพัฒนาแบบยั่งยืนได้แน่นอน ปราศจากข้อกังขา ข้อสำคัญนั้น ชาวพุทธเองจะต้องขวนขวายศึกษาพุทธธรรมให้ทราบชัดโดยทั่วถึง และน้อมนำ มาปฏิบัติกันอย่างจริงใจให้ประจักษ์ผล พระพุทธศาสนาจึงจะอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาให้ประจักษ์ผล พระพุทธศาสนา จึงจะอำนวยประโยชน์แก่การพัฒนาสมตามที่ปรารถนานั้นได้
(พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ที่ประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรครั้งที่ ๓๘ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖)

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่