เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

๙๙ พระบรมราชโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์

   

ผู้แต่ง : กระทรวงวัฒนธรรม

ปี : 2559

สำนักพิมพ์ : กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนหน้า : 144

ISBN : 978-616-543-418-8

หัวเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสจำนวนมากที่พระราชทานไว้ในวาระต่างๆ ตลอดเวลาที่ทรงดำรงสิริราชสมบัติ ล้วนเสมือนเข็มทิศอันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและการดำเนินชีวิต ย่อมแก้ปัญหาได้ลุล่วงทั้งสิ้น บรรดาพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส อันเนื่องด้วยชาติ ศาสนา พระบรมราโชวาทน้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ พระมหากษัตริย์ ความเสียสละ ซื่อสัตย์ อดทน ความกตัญญู ความสามัคคี การรักษาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง เหล่านี้มีคุณค่าอเนกอนันต์ หากน้อมนำอัญเชิญมาเผยแพร่เป็นหลักในการดำเนินชีวิต ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไพศาล อันจะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจปวงชนชาวไทยในภาวะแห่งการสูญเสียองค์พระประมุข อยู่ในความวิปโยคอาลัยสุดพรรณนา รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจัดพิมพ์เผยแพร่พระเกียรติคุณเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสุขสถาพรอย่างยั่งยืนให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติอย่างมั่นคงสืบไป

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่