เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

ทวยราษฎร์รักบาทแม้ ยิ่งด้วยบิตุรงค์ เล่ม 4

   

ผู้แต่ง : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

ปี : 2553

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

จำนวนหน้า : 145 หน้า

ISBN : 9789746437721

หัวเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: การที่ประเทศไทยมีสถาบันชาติ ศาสนา และพระพระมหากษัตริย์ เป็นหลักยึดเหนี่ยวในการปกครอง มีเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงความงดงามและเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมยาวนาน สั่งสมความรู้เป็นประจักษ์พยานที่ควรแก่ความภาคภูมิใจ ดังที่คณะอนุกรรมการจัดทำเอกสารและบทความสดุดีบุคคลสำคัญได้ดำเนินการเผยแพร่บทความทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง หนังสือ "ทวยราษฎร์รักบาทแม้ ยิ่งด้วยบิตุรงค์ เล่ม 4" ประกอบด้วยบทความอันมีเนื้อหาสาระหลากหลาย อำนวยความรู้ให้แก่ผู้ที่ศึกษา เพื่อร่วมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติไว้สืบไป ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่