เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

   

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ปี : 2551

สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จำนวนหน้า : 178 หน้า

หัวเรื่อง : เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: หนังสือ จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เล่มนี้ เรียบเรียงจากปาฐกถาและการสัมภาษณ์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างดี ได้อธิบายถึงแนวทางและหลักการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต การศึกษา การบริหารธุรกิจ การพัฒนาชุมชน การเกษตร และการพัฒนาประเทศ เพื่อชี้แนวทางปฏิบัติในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่