เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

84 พรรณไม้ ถวายในหลวง

   

ผู้แต่ง : กสท โทรคมนาคม

สำนักพิมพ์ : กสท โทรคมนาคม

จำนวนหน้า : 215 หน้า

หัวเรื่อง : พรรณไม้ 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาว่าด้วยการให้ความรู้ในเรื่องพรรณไม้ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการฟื้นฟูป่า โดยเน้นไปที่พรรณไม้สำคัญประเภทไม้ถิ่นเดียวและหายาก ซึ่งเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและสังคมไทยรวม 84 ชนิด อันเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมายุครบ 7 รอบ หนังสือเล่มนี้จึงนับเป็นหนังสือที่มีคุณค่า ที่นอกจากจะรวบรวมพรรณไม้ต้นสำคัญที่หายากได้ถึง 84 ชนิดแล้ว ยังเน้นการปลูกฝังจิตสำนึก ความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ำลำธารและอนุรักษ์ดิน อันเป็นสมบัติของชาติที่ในหลวงทรงเน้นย้ำให้คนไทยทุกคนพึงรักษาไว้เสมอมา
ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่