เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

   

ผู้แต่ง : อภิชัย พันธเสน สรวิชญ์ เปรมชื่น และพิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา

ปี : 2550

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

จำนวนหน้า : 339 หน้า

หัวเรื่อง : ธุรกิจขนาดย่อม/เศรษฐกิจพอเพียง/อุตสาหกรรม/การพัฒนาเศรษฐกิจ 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: เนื้อหาของงานวิจัยชิ้นนี้ เป็นเรื่อง การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งท้าทายนักเศรษฐศาสตร์ว่าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะสามารถประยุกต์ใช้ได้กับเศรษฐกิจทุกสาขาหรือไม่ โดย สกว. ได้จำแนกเนื้อหาดังกล่าวตีพิมพ์เป็นหนังสือสองเล่มด้วยกัน เล่มแรกเป็นการสรุปประเด็นที่สำคัญอย่างย่อ และเล่มที่สองเป็นเนื้อหาโดยละเอียด ซึ่ง สกว. เชื่อมั่นว่าเนื้อหาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับวงการอุตสาหกรรมไทยดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่