เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

ทำดีตามคำพ่อ

   

ผู้แต่ง : ศูนย์คุณธรรม

ปี : 2552

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม

จำนวนหน้า : 74 หน้า

ISBN : 9789749330845

หัวเรื่อง : นิทาน 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: ตลอดระยะเวลา ๖๒ ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมอันก่อให้เกิดความสงบสุขแก่ประชาชนชาวไทย ทั้งได้พระราชทานหลักคิดในการครองตน ครองงาน และครองชีวิต ที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยในโอกาสต่างๆ เสมอมา ซึ่งสมควรที่ประชาชนชาวไทยทุกคนจะน้อมนำมายึดถือปฏิบัติเป็นวิถีชีวิต เพื่อความเจริญก้าวหน้าในการดำรงชีวิต และก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และความสงบสุขในสังคมชาวไทยอย่างยั่งยืน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม ได้พิจารณาว่า การรวบรวมพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นำเสนอสู่สาธารณะ เพื่อเผยเพร่ให้ประชาชนชาวไทยยึดถือปฏิบัตินั้น ส่วนใหญ่นำเสนอในรูปแบบของเอกสารที่เป็นทางการอันอาจจะไม่เป็นที่น่าสนใจสำหรับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพลังของแผ่นดินในอนาคต จึงได้จัดทำประมวลพระบรมราโชวาทในรูปแบบของนิทานภาพสอนคุณธรรมความดี เพื่อให้บิดามารดา ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ สามารถนำไปปลูกฝังสั่งสอนให้กับเด็กและเยาวชนในแต่ละคุณธรรม ความดีได้สะดวกยิ่งขึ้น ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่