เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรม

   

ผู้แต่ง : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

ปี : 2552

สำนักพิมพ์ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนหน้า : 149 หน้า

หัวเรื่อง : พระบรมราโชวาท/พระราชดำรัส 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์และภาพพระราชกรณียกิจและขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ เกี่ยวกับศาสนาและศีลธรรมจัดพิมพ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เพื่อเชิญไปเผยแพร่แก่เด็ก เยาวชน สถานศึกษา หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้บังเกิดความสงบร่มเย็นในครอบครัว สังคม และประเทศชาติสืบไป ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่