เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   

ผู้แต่ง : นงพงา สุขวนิช

สำนักพิมพ์ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง : พระราชกรณียกิจ/การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีอยู่มากมายหลายประเภทแตกต่างกันไปตามลักษณะ และวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นการแก้ไขปัญหา และพัฒนาด้านการทำมาหากินของประชาชนเป็นสำคัญ และดังที่ทราบกันดีว่า ส่วนใหญ่ประชากรของประเทศไทยยังชีพอยู่ด้วยการทำเกษตรกรรม ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องของการพัฒนาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่น ดิน น้ำ ที่ทำกิน ทุน และความรู้ด้านเกษตรกรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยยึดหลักสำคัญก็คือ ความเรียบง่าย ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงใช้คำว่า Simplify หรือ Simplicity จะต้องเรียบง่ายไม่ยุ่งมากสลับซับซ้อน ทั้งในแนวความคิด และด้านเทคนิควิชาการ จะต้องสมเหตุสมผล ทำได้รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาให้ก่อประโยชน์ได้จริง ตลอดจนต้องมุ่งไปสู่วิถีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainability อีกด้วย

ดาวน์โหลด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับเต็ม