เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

ข้าวของพ่อ

   

ผู้แต่ง : วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : กระทรวงวัฒนธรรม

จำนวนหน้า : 178 หน้า

หัวเรื่อง : ข้าว 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: ข้าวเป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมไทย ข้าวเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตไทยมายาวนาน พระมหากษัตริย์ไทยทรงตระหนักถึงความสำคัญของชาวนาไทยที่มีอาชีพหลัก คือ ทำนา ปลูกข้าว ได้พระราชทานความช่วยเหลือ คำแนะนำตลอดมาและได้โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูราชประเพณีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ให้เหมาะสมกับยุคสมัย และกำหนดเป็นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีที่เป็นสิริมงคล สร้างกำลังใจแก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวเป็นอย่างมาก

กระทรวงวัฒนธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเรื่อง ข้าวของพ่อ จะช่วยให้คนไทยได้ศึกษาเรียนรู้ ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าความสำคัญของข้าวเป็นอย่างดี ประการสำคัญคือ ทำให้เข้าใจความหมายของ ข้าวของพ่อ ได้อย่างลึกซึ้ง ชัดเจนและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะ พ่อแห่งแผ่นดิน ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่