เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » รายการ » รายละเอียด

ทศพิธราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   

ผู้แต่ง : สมเด็จพระญาณสังวร

ปี : 2553

สำนักพิมพ์ : มหามกุฎราชวิทยาลัย

จำนวนหน้า : 71 หน้า

ISBN : 9745808073

หัวเรื่อง : ทศพิธราชธรรม 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ได้ทรงบรรยายเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชมหาราช พระผู้ทรงมหันตคุณอันประเสริฐยิ่ง แก่พสกนิการชาวไทย ในอุตตมะมงคลวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2530

ทศพิธราชธรรมเป็นคุณธรรมหลักแห่งพระราชจริยาวัตรในการปกครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทั้งปวง คุณธรรมนี้ได้เป็นที่ทรงยึดถือปฏิบัติของพระมหากษัตริย์ไทยสืบเนื่องกันตลอดมาโดยมิได้ขาดสาย เพราะฉะนั้น การปกครองของเมืองไทยเราตั้งแต่โบราณจึงกล่าวได้ว่า แม้องค์พระมหากษัตริย์จะทรงอยู่ในฐานะที่เรียกว่า สมบูรณาญาสิทธิ หรือ ปริมิตสิทธิ ก็ตาม ก็จำกัดอยู่โดยธรรม คือทรงปกครองโดยธรรม คือธรรมปริมิตะ คือว่ากำหนดอยู่โดยธรรมทุกกาลสมัย ดาวน์โหลดฉบับเต็มที่นี่