เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ธรรมนูญชีวิต ๙ ประการ ตามรอยพระยุคลบาท

   

ผู้แต่ง : สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ปี : 2551

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ

เลขหมวด : ROYAL 09 ส6ธ4

เลขทะเบียน : ZA23321

จำนวนหน้า : 324 หน้า

ISBN : 9789743265426

หัวเรื่อง : 1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ,2470-. 2. พระบรมราโชวาท. 3. พระราชดำรัส. 4. ธรรมนูญชีวิต. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้