เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

จดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

   

ผู้แต่ง : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ปี : 2554

สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง กรุงเทพฯ

เลขหมวด : RARE BQ ส6จ3

เลขทะเบียน : ZA23318

ISBN : 9789744175069

หัวเรื่อง : 1. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), 2456-2555. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้