เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลในการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุราษฎร์ธานี สู่ความสำเร็จ

   

ผู้แต่ง : สิทธิชัย เพ็ชร์รัตน์

ปี : 2555

สำนักพิมพ์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพฯ

เลขหมวด : วพ  HN750.92 ส6ป6

เลขทะเบียน : ZA23312

จำนวนหน้า : 59 หน้า

หัวเรื่อง : 1. ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง. 2. หลักประกันหนี้เงินกู้. 3. รายงานการวิจัย ธ.ก.ส. 4. ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-สุราษฎร์ธานี. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้