เมนู
ค้นหา

BAAC LIBRARY

หอสมุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

หน้าแรก » สรุปหนังสือ » รายละเอียด

สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย Crystal 2013

   

ผู้แต่ง : พงษ์พันธ์ ศิวิลัย

ปี : 2557

สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น กรุงเทพฯ

เลขหมวด : QA 76.73 พ2ส4

เลขทะเบียน : ZA22132

จำนวนหน้า : 460 หน้า

ISBN : 9786160821501

หัวเรื่อง : 1. คริสตัลรีพอร์ต. 2. คริสตัลรีพอร์ต 2013 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). 3. การเขียนรายงาน. 4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์. (1) ชื่อเรื่อง. 

สถานะ : ยืมได้

   
   
สาระสังเขป: "สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย Crystal Reports 2013" แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นการปูพื้นฐานสำหรับผู้ไม่เคยใช้งาน Crystal Reports 2013 มาก่อน ให้สามารถสร้างรายงานเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่สอง เป็นเนื้อหาในการสร้างรายงานขั้นสูง ที่เป็นรายงานที่มีความซับซ้อน ส่วนที่ 3 เป็นการนำรายงานที่สร้างนั้นไปประยุกต์ใช้กับ VB.NET, ASP.NET ด้วย Vision Studio 2013 นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาในบางบทที่เอามาจากคำถามที่ผู้เขียนเคยตอบผู้เข้าฝึกอบรมรวมอยู่ด้วย เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงการสร้างรายงานที่มีความสลับซับซ้อน จึงเหมาะสำหรับผู้อ่านทุกระดับ ทั้งใช้ศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน รวมถึงใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรม