VLC
ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ
(การผลิต)

แมลงศัตรูธัญพืชและพืชไร่และศัตรูธรรมชาติ

 • แมลงศัตรูพืช
 • แมลงศัตรูธรรมชาติ
 • ยาสูบ
 • ลักษณะการทำลาย
 • เขตการแพร่กระจาย
 • การป้องกันกำจัด
จัดทำโดย :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช
โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ต้นน้ำ
(การผลิต)

ศัตรูพืชในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง

 • ยาสูบ
 • ศัตรูพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • โรคพืช
 • การทำลาย
 • อาการของโรค
 • เชื้อสาเหตุ
 • การป้องกันกำจัด
 • เขตลุ่มน้ำแม่กลอง
จัดทำโดย :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 

อุตสาหกรรมเกษตรในประเทศไทย

 • อุตสาหกรรมยาสูบ
 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 • กระบวนการผลิต
 • วัตถุดิบ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • การค้า
 • การตลาดภายในประเทศ
 • การส่งออก
จัดทำโดย :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)


 

 

ยาสูบพืชเศรษฐกิจของไทย

 • ยาสูบ
 • พืชเศรษฐกิจ
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • องค์ประกอบของใบยาสูบ
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • พันธุกรรม
 • พันธุ์
 • การผลิต
 • การตลาด
 • การค้า
 • การใช้ประโยชน์
 • บุหรี่
 • ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
จัดทำโดย : กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่

 

กลับสู่องค์ความรู้เรื่อง ยาสูบ
กลับสู่ หน้าหลัก