VLC
ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ
(การผลิต)


การกรีดยางและการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง

  • ยางพารา
  • การกรีดยาง
  • สารเคมีเร่งน้ำยาง
  • วิธีการใช้
  • โครงสร้างเปลือก
  • ท่อน้ำยาง
  • การสร้างน้ำยาง
  • การเปิดกรีด
  • ความลาดชันของรอยกรีด
  • จำนวนวันกรีด
  • ผลผลิต
  • อุปกรณ์การกรีด
  • มีดกรีดยาง

จัดทำโดย :

กรมส่งเสริมการเกษตร


ต้นน้ำ
(การผลิต)


การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน: ดิน น้ำ และธาตุอาหารพืช

ISBN : 978-974-436-696-2

  • ยางพารา
  • ดิน
  • น้ำ
  • ธาตุอาหารพืช
  • การปลูก
  • พื้นที่ปลูก
  • เทคโนโลยี
  • การจัดการ
  • ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  • สมดุลธาตุอาหาร
  • การใส่ปุ๋ย
  • สารเคมี
  • มลพิษในดิน

จัดทำโดย :

นุชนารถ กังพิศดาร

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพกับยางพาราหลังเปิดกรีดตามค่าวิเคราะห์ดิน

ISBN : 978-974-436-594-1

  • ยางพารา
  • ธาตุอาหารพืช
  • ดิน
  • ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  • การวิเคราะห์ดิน
  • ปริมาณธาตุอาหาร
  • ชนิดของปุ๋ย
  • การใส่ปุ๋ย
  • การผสมปุ๋ย
  • อัตราส่วน

จัดทำโดย :

นุชนารถ กังพิศดาร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

การสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปี 2553

  • ยางพารา
  • การสำรวจความพึงพอใจ
  • การสงเคราะห์
  • การรับบริการ
  • การให้บริการ
  • เกษตรกร
  • การทำสวนยาง
  • การประเมินผล
  • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

การสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปี 2557

  • ยางพารา
  • การสำรวจความพึงพอใจ
  • การสงเคราะห์
  • การรับบริการ
  • การให้บริการ
  • เกษตรกร
  • การทำสวนยาง
  • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ:
เอกสารวิชาการลำดับที่ 8/2548

ISBN : 974-436-434-3

  • พืชเศรษฐกิจ
  • ยางพารา
  • ปุ๋ย
  • การใส่ปุ๋ย
  • อัตราการใช้
  • วิธีการใช้
  • การคำนวณปุ๋ย
  • ปุ๋ยผสม
  • ค่าการวิเคราะห์ดิน
  • การเก็บตัวอย่างดิน
  • พันธุ์
  • เนื้อดิน
  • ระยะการเจริญเติบโต
  • การจัดการดิน
  • การปรับปรุงดิน
  • ค่าใช้จ่าย
  • ต้นทุน

ต้นน้ำ
(การผลิต)

คำแนะนำพันธุ์ยางปี 2550

ISBN : 978-974-436-652-8
  • ยางพารา
  • พันธุ์
  • ลักษณะประจำพันธุ์
  • พื้นที่ปลูก
 
ต้นน้ำ
(การผลิต)

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสับปะรดในสวนยางพารา:
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 1 ชุด โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ

ISBN : 974-553-686-5

  • สับปะรด
  • สวนยางพารา
  • การปลูกพืชแซมยาง
  • การดูแลรักษา
  • เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
  • เศรษฐกิจพอเพียง
  • เกษตรทฤษฎีใหม่
  • สาเหตุของโรคพืช
  • การควบคุมโรคพืช
  • การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
จัดทำโดย :

สุดฤดี ประเทืองวงศ์
นิพนธ์ วิสารทานนท์
อภิพรรณ พุกภักดี
กวิศว์ วานิชกุล
พัฒนา สุขประเสริฐ
สมาน ศิริภัทร
ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์
ธงชัย มาลา
รวีวรรณ ลีลสัตยกุล
รณภพ บรรเจิดเชิดชู

ต้นน้ำ
(การผลิต)

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดที่ปลูกแซมในสวนยางพารา และการใช้ระบบการปลูกพืชเข้าสู่เกษตรยั่งยืน:
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 2 ชุด โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ

ISBN : 974-553-687-3
  • สับปะรด
  • สวนยางพารา
  • การปลูกพืชแซมยาง
  • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  • การดูแลรักษา
  • โรคของสับปะรด
  • แมลงศัตรูของสับปะรด
  • เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
  • เศรษฐกิจพอเพียง
  • เกษตรทฤษฎีใหม่
  • การใส่ปุ๋ย
  • การตอนจุก
  • การส่งเสริมการเจริญเติบโตของสับปะรด
  • ผลผลิต
จัดทำโดย :

กวิศว์ วานิชกุล
อภิพรรณ พุกภักดี
นิพนธ์ วิสารทานนท์
ธงชัย มาลา
พัฒนา สุขประเสริฐ
สมาน ศิริภัทร      
สุดฤดี ประเทืองวงศ์
ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์
รวีวรรณ ลีลสัตยกุล
รณภพ บรรเจิดเชิดชู

 

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดในสวนยางพารา:

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ชุด โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
  • สับปะรด
  • สวนยางพารา
  • การปลูกพืชแซมยาง
  • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  • การดูแลรักษา
  • โรคของสับปะรด
  • แมลงศัตรูของสับปะรด
  • เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
  • เศรษฐกิจพอเพียง
  • เกษตรทฤษฎีใหม่
  • การใส่ปุ๋ย
  • การตอนจุก
  • การส่งเสริมการเจริญเติบโตของสับปะรด
  • ผลผลิต
จัดทำโดย :

สุดฤดี ประเทืองวงศ์
กุลชนา เกศสุวรรณ์
สุพจน์ กาเซ็ม
สุภาภรณ์ แก้วนุ่ม

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

โรคยางพาราที่พบในประเทศไทย: เอกสารวิชาการที่ 2/2544

ISBN : 974-436-056-9
  • ยางพารา
  • โรคพืช
  • โรคราแป้ง
  • โรคใบจุดนูน
  • โรคใบจุดก้างปลา
  • โรคใบจุดตานก
  • โรคใบร่วง
  • โรคเส้นดำ
  • โรคเปลือกเน่า
  • โรคราสีชมพู
  • โรคตายจากยอด
  • โรครากขาว
  • โรครากแดง
  • โรครากน้ำตาล
  • เชื้อสาเหตุ
  • ลักษณะอาการ
  • การระบาด
  • การป้องกันกำจัด
จัดทำโดย :

ประภา พัฒนกุล
มนัส ลีเชวงวงศ์
อุไร จันทรประทิน
นริสา จันทร์เรือง
อารมณ์ โรจน์สุจิตร
พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

โรคและศัตรูยางพาราที่สำคัญในประเทศไทย

ISBN : 974-436--409-2
  • ยางพารา
  • การปรับปรุงพันธุ์พืช
  • พันธุ์
  • การคัดเลือกพันธุ์
  • การทดสอบรุ่นลูก
  • ลักษณะประจำพันธุ์
  • การปลูก
  • ลูกผสม
  • การเก็บเกี่ยว
  • ผลผลิต
จัดทำโดย :

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์


ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

การปลูกยางพารา

  • ยางพารา
  • พันธุ์
  • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
  • แหล่งปลูก
  • การปลูก
  • การดูแลรักษา
  • การใส่ปุ๋ย
  • โรคพืช
  • ศัตรูพืช
  • วัชพืช
  • การป้องกันกำจัด
  • การปลูกพืชแซม
  • การกรีดยาง
  • ระยะเวลา
  • วิธีการกรีดยาง

จัดทำโดย :

เบ็ญจรงค์ จิรเศวตกุล
นิวัตร วรรณนิธิกุล

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพารา
  • ยางพารา
  • การปลูกพืชร่วม
  • รูปแบบการปลูกพืช
  • การทำสวนยาง
  • ผลผลิต
  • ผลตอบแทน
  • การลงทุน
  • พื้นที่ปลูก
จัดทำโดย :

สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
พลากร สัตย์ซื่อ
อริศรา ร่มเย็น

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)


คำแนะนำการปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่

ISBN : 974-436-482-5
  • ยางพารา
  • พันธุ์
  • แหล่งปลูก
  • การปลูก
  • การดูแลรักษา
  • โรคพืช
  • ศัตรูพืช
  • การป้องกันกำจัด
  • การปลูกพืชแซม
  • การกรีดยาง

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)


คู่มือประชาชน การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542
  • ยางพารา
  • ยาง
  • ยางแท่งเอสทีอาร์
  • พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542
  • การขออนุญาต
  • การนำเข้า
  • การส่งออก
  • ผู้ส่งออก
  • ส่วนขยายพันธุ์พืช
  • การขยายพันธุ์
  • การค้า
  • ใบอนุญาต
  • ผู้รับใบอนุญาต
  • ใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง
  • ค่าธรรมเนียม
  • ใบผ่านด่านศุลกากร
  • การทดสอบคุณภาพยาง

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

ข้อมูลวิชาการยางพารา 2550

ISBN : 974-436-393-2


  • ยางพารา
  • ยาง
  • การผลิต
  • การใช้ยาง
  • ราคายาง
  • การปลูก
  • ไม้ยางพารา
  • การส่งออก
  • ยางสังเคราะห์
  • ยางธรรมชาติ
  • พื้นที่ปลูก
  • การจัดการสวนยาง
  • อุตสาหกรรมแปรรูปยาง
  • การใช้ปุ๋ย
  • สวนยาง
  • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
  • พันธุ์
  • โรคพืช
  • แมลงศัตรูพืช
  • การขออนุญาตประกอบกิจการ
  • ตลาดยาง
  • วัสดุปลูก
  • การกรีดยาง
  • การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง
  • องค์การยางระหว่างประเทศ
  • การเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาง
 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)


การปลูกมันสำปะหลัง
  • มันสำปะหลัง
  • ชนิด
  • การปลูกมันสำปะหลัง
  • พันธุ์
  • ลักษณะประจำพันธุ์
  • การดูแลรักษา
  • การใส่ปุ๋ย
  • การควบคุมโรคพืช
  • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  • การเก็บเกี่ยว
  • ความเป็นพิษของมันสำปะหลัง

จัดทำโดย :

ไกวัล กล้าแข็ง
วิลาวัลย์ วงษ์เกษม

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด

วัสดุปลูกและการเตรียมวัสดุปลูกยาง

  • ยางพารา
  • การขยายพันธุ์
  • วัสดุปลูก
  • การเตรียมวัสดุปลูกยาง
  • การสร้างแปลงกิ่งตา
  • การสร้างแปลงกล้ายาง
  • การติดตายาง
  • การปลูก
  • ระยะปลูก
  • การดูแลรักษา
  • การใส่ปุ๋ย
  • การให้น้ำ
  • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  • การจดทะเบียนขยายพันธุ์ยาง
  • การจำหน่ายพันธุ์ยาง
  • ต้นตอ
  • ตา
  • พันธุ์
  • ผลผลิต
  • การผลิตยางชำถุง

จัดทำโดย :

อรวรรณ ทองเนื้องาม

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)


พลวัตนโยบายการเกษตรของไทย:

ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ส่วนที่ 2 นโยบายการเกษตรของไทยเฉพาะเรื่อง เล่ม 2
  • นโยบายการเกษตร
  • กฎหมาย
  • วิวัฒนาการ
  • เกษตรกรรม
  • พื้นที่เกษตรกรรม
  • แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
  • ยางพารา
  • นโยบายเกษตรต่างประเทศ

จัดทำโดย :

โสภณ ชมชาญ
กรณิศ นพรัตน์
โสภิณ ทองปาน

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ

(การตลาด)

ยางพารา: เอกสารวิชาการลำดับที่ 12/2547

ISBN : 974-436-356-9

  • ยางพารา
  • การปลูก
  • การดูแลรักษา
  • พันธุ์
  • โรคพืช
  • แมลงศัตรูพืช
  • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
  • การขยายพันธุ์
  • การกรีดยาง
  • ยาง
  • การแปรรูปยาง
  • การผลิต
  • การตลาด

จัดทำโดย :

นุชนารถ กังพิสดาร
สุภาพร บัวแก้ว
กรรณิการ์ ธีรวัฒนสุข
อุไร จันทรประทิน
ศุภมิตร ลิมปิชัย
พิชิต สพโชค
นุชนาฏ ณ ระนอง

 

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557

  • ยางพารา

สำนักวิจัยเศรษกิจการเกษตร

 

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องยางพารา
กลับสู่ หน้าหลัก