VLC
ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ
(การผลิต)


การกรีดยางและการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง

 • ยางพารา
 • การกรีดยาง
 • สารเคมีเร่งน้ำยาง
 • วิธีการใช้
 • โครงสร้างเปลือก
 • ท่อน้ำยาง
 • การสร้างน้ำยาง
 • การเปิดกรีด
 • ความลาดชันของรอยกรีด
 • จำนวนวันกรีด
 • ผลผลิต
 • อุปกรณ์การกรีด
 • มีดกรีดยาง

จัดทำโดย :

กรมส่งเสริมการเกษตร


ต้นน้ำ
(การผลิต)


การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน: ดิน น้ำ และธาตุอาหารพืช

ISBN : 978-974-436-696-2

 • ยางพารา
 • ดิน
 • น้ำ
 • ธาตุอาหารพืช
 • การปลูก
 • พื้นที่ปลูก
 • เทคโนโลยี
 • การจัดการ
 • ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 • สมดุลธาตุอาหาร
 • การใส่ปุ๋ย
 • สารเคมี
 • มลพิษในดิน

จัดทำโดย :

นุชนารถ กังพิศดาร

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพกับยางพาราหลังเปิดกรีดตามค่าวิเคราะห์ดิน

ISBN : 978-974-436-594-1

 • ยางพารา
 • ธาตุอาหารพืช
 • ดิน
 • ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 • การวิเคราะห์ดิน
 • ปริมาณธาตุอาหาร
 • ชนิดของปุ๋ย
 • การใส่ปุ๋ย
 • การผสมปุ๋ย
 • อัตราส่วน

จัดทำโดย :

นุชนารถ กังพิศดาร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

การสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปี 2553

 • ยางพารา
 • การสำรวจความพึงพอใจ
 • การสงเคราะห์
 • การรับบริการ
 • การให้บริการ
 • เกษตรกร
 • การทำสวนยาง
 • การประเมินผล
 • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

การสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ประจำปี 2557

 • ยางพารา
 • การสำรวจความพึงพอใจ
 • การสงเคราะห์
 • การรับบริการ
 • การให้บริการ
 • เกษตรกร
 • การทำสวนยาง
 • สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ:
เอกสารวิชาการลำดับที่ 8/2548

ISBN : 974-436-434-3

 • พืชเศรษฐกิจ
 • ยางพารา
 • ปุ๋ย
 • การใส่ปุ๋ย
 • อัตราการใช้
 • วิธีการใช้
 • การคำนวณปุ๋ย
 • ปุ๋ยผสม
 • ค่าการวิเคราะห์ดิน
 • การเก็บตัวอย่างดิน
 • พันธุ์
 • เนื้อดิน
 • ระยะการเจริญเติบโต
 • การจัดการดิน
 • การปรับปรุงดิน
 • ค่าใช้จ่าย
 • ต้นทุน

ต้นน้ำ
(การผลิต)

คำแนะนำพันธุ์ยางปี 2550

ISBN : 978-974-436-652-8
 • ยางพารา
 • พันธุ์
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • พื้นที่ปลูก
 
ต้นน้ำ
(การผลิต)

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสับปะรดในสวนยางพารา:
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 1 ชุด โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ

ISBN : 974-553-686-5

 • สับปะรด
 • สวนยางพารา
 • การปลูกพืชแซมยาง
 • การดูแลรักษา
 • เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • เกษตรทฤษฎีใหม่
 • สาเหตุของโรคพืช
 • การควบคุมโรคพืช
 • การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
จัดทำโดย :

สุดฤดี ประเทืองวงศ์
นิพนธ์ วิสารทานนท์
อภิพรรณ พุกภักดี
กวิศว์ วานิชกุล
พัฒนา สุขประเสริฐ
สมาน ศิริภัทร
ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์
ธงชัย มาลา
รวีวรรณ ลีลสัตยกุล
รณภพ บรรเจิดเชิดชู

ต้นน้ำ
(การผลิต)

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดที่ปลูกแซมในสวนยางพารา และการใช้ระบบการปลูกพืชเข้าสู่เกษตรยั่งยืน:
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ฉบับที่ 2 ชุด โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ

ISBN : 974-553-687-3
 • สับปะรด
 • สวนยางพารา
 • การปลูกพืชแซมยาง
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 • การดูแลรักษา
 • โรคของสับปะรด
 • แมลงศัตรูของสับปะรด
 • เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • เกษตรทฤษฎีใหม่
 • การใส่ปุ๋ย
 • การตอนจุก
 • การส่งเสริมการเจริญเติบโตของสับปะรด
 • ผลผลิต
จัดทำโดย :

กวิศว์ วานิชกุล
อภิพรรณ พุกภักดี
นิพนธ์ วิสารทานนท์
ธงชัย มาลา
พัฒนา สุขประเสริฐ
สมาน ศิริภัทร      
สุดฤดี ประเทืองวงศ์
ปราณี ฮัมเมอลิ้งค์
รวีวรรณ ลีลสัตยกุล
รณภพ บรรเจิดเชิดชู

 

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตสับปะรดในสวนยางพารา:

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ชุด โครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ
 • สับปะรด
 • สวนยางพารา
 • การปลูกพืชแซมยาง
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 • การดูแลรักษา
 • โรคของสับปะรด
 • แมลงศัตรูของสับปะรด
 • เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
 • เศรษฐกิจพอเพียง
 • เกษตรทฤษฎีใหม่
 • การใส่ปุ๋ย
 • การตอนจุก
 • การส่งเสริมการเจริญเติบโตของสับปะรด
 • ผลผลิต
จัดทำโดย :

สุดฤดี ประเทืองวงศ์
กุลชนา เกศสุวรรณ์
สุพจน์ กาเซ็ม
สุภาภรณ์ แก้วนุ่ม

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

โรคยางพาราที่พบในประเทศไทย: เอกสารวิชาการที่ 2/2544

ISBN : 974-436-056-9
 • ยางพารา
 • โรคพืช
 • โรคราแป้ง
 • โรคใบจุดนูน
 • โรคใบจุดก้างปลา
 • โรคใบจุดตานก
 • โรคใบร่วง
 • โรคเส้นดำ
 • โรคเปลือกเน่า
 • โรคราสีชมพู
 • โรคตายจากยอด
 • โรครากขาว
 • โรครากแดง
 • โรครากน้ำตาล
 • เชื้อสาเหตุ
 • ลักษณะอาการ
 • การระบาด
 • การป้องกันกำจัด
จัดทำโดย :

ประภา พัฒนกุล
มนัส ลีเชวงวงศ์
อุไร จันทรประทิน
นริสา จันทร์เรือง
อารมณ์ โรจน์สุจิตร
พเยาว์ ร่มรื่นสุขารมย์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

โรคและศัตรูยางพาราที่สำคัญในประเทศไทย

ISBN : 974-436--409-2
 • ยางพารา
 • การปรับปรุงพันธุ์พืช
 • พันธุ์
 • การคัดเลือกพันธุ์
 • การทดสอบรุ่นลูก
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • การปลูก
 • ลูกผสม
 • การเก็บเกี่ยว
 • ผลผลิต
จัดทำโดย :

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์


ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

การปลูกยางพารา

 • ยางพารา
 • พันธุ์
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • แหล่งปลูก
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การใส่ปุ๋ย
 • โรคพืช
 • ศัตรูพืช
 • วัชพืช
 • การป้องกันกำจัด
 • การปลูกพืชแซม
 • การกรีดยาง
 • ระยะเวลา
 • วิธีการกรีดยาง

จัดทำโดย :

เบ็ญจรงค์ จิรเศวตกุล
นิวัตร วรรณนิธิกุล

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ระบบสวนยางพารา
 • ยางพารา
 • การปลูกพืชร่วม
 • รูปแบบการปลูกพืช
 • การทำสวนยาง
 • ผลผลิต
 • ผลตอบแทน
 • การลงทุน
 • พื้นที่ปลูก
จัดทำโดย :

สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
พลากร สัตย์ซื่อ
อริศรา ร่มเย็น

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)


คำแนะนำการปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่

ISBN : 974-436-482-5
 • ยางพารา
 • พันธุ์
 • แหล่งปลูก
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • โรคพืช
 • ศัตรูพืช
 • การป้องกันกำจัด
 • การปลูกพืชแซม
 • การกรีดยาง

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)


คู่มือประชาชน การขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542
 • ยางพารา
 • ยาง
 • ยางแท่งเอสทีอาร์
 • พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542
 • การขออนุญาต
 • การนำเข้า
 • การส่งออก
 • ผู้ส่งออก
 • ส่วนขยายพันธุ์พืช
 • การขยายพันธุ์
 • การค้า
 • ใบอนุญาต
 • ผู้รับใบอนุญาต
 • ใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง
 • ค่าธรรมเนียม
 • ใบผ่านด่านศุลกากร
 • การทดสอบคุณภาพยาง

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

ข้อมูลวิชาการยางพารา 2550

ISBN : 974-436-393-2


 • ยางพารา
 • ยาง
 • การผลิต
 • การใช้ยาง
 • ราคายาง
 • การปลูก
 • ไม้ยางพารา
 • การส่งออก
 • ยางสังเคราะห์
 • ยางธรรมชาติ
 • พื้นที่ปลูก
 • การจัดการสวนยาง
 • อุตสาหกรรมแปรรูปยาง
 • การใช้ปุ๋ย
 • สวนยาง
 • อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง
 • พันธุ์
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • การขออนุญาตประกอบกิจการ
 • ตลาดยาง
 • วัสดุปลูก
 • การกรีดยาง
 • การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง
 • องค์การยางระหว่างประเทศ
 • การเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาง
 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)


การปลูกมันสำปะหลัง
 • มันสำปะหลัง
 • ชนิด
 • การปลูกมันสำปะหลัง
 • พันธุ์
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • การดูแลรักษา
 • การใส่ปุ๋ย
 • การควบคุมโรคพืช
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • ความเป็นพิษของมันสำปะหลัง

จัดทำโดย :

ไกวัล กล้าแข็ง
วิลาวัลย์ วงษ์เกษม

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด

วัสดุปลูกและการเตรียมวัสดุปลูกยาง

 • ยางพารา
 • การขยายพันธุ์
 • วัสดุปลูก
 • การเตรียมวัสดุปลูกยาง
 • การสร้างแปลงกิ่งตา
 • การสร้างแปลงกล้ายาง
 • การติดตายาง
 • การปลูก
 • ระยะปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การใส่ปุ๋ย
 • การให้น้ำ
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • การจดทะเบียนขยายพันธุ์ยาง
 • การจำหน่ายพันธุ์ยาง
 • ต้นตอ
 • ตา
 • พันธุ์
 • ผลผลิต
 • การผลิตยางชำถุง

จัดทำโดย :

อรวรรณ ทองเนื้องาม

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)


พลวัตนโยบายการเกษตรของไทย:

ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ส่วนที่ 2 นโยบายการเกษตรของไทยเฉพาะเรื่อง เล่ม 2
 • นโยบายการเกษตร
 • กฎหมาย
 • วิวัฒนาการ
 • เกษตรกรรม
 • พื้นที่เกษตรกรรม
 • แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
 • ยางพารา
 • นโยบายเกษตรต่างประเทศ

จัดทำโดย :

โสภณ ชมชาญ
กรณิศ นพรัตน์
โสภิณ ทองปาน

 

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ

(การตลาด)

ยางพารา: เอกสารวิชาการลำดับที่ 12/2547

ISBN : 974-436-356-9

 • ยางพารา
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • พันธุ์
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • การขยายพันธุ์
 • การกรีดยาง
 • ยาง
 • การแปรรูปยาง
 • การผลิต
 • การตลาด

จัดทำโดย :

นุชนารถ กังพิสดาร
สุภาพร บัวแก้ว
กรรณิการ์ ธีรวัฒนสุข
อุไร จันทรประทิน
ศุภมิตร ลิมปิชัย
พิชิต สพโชค
นุชนาฏ ณ ระนอง

 

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557

 • ยางพารา

สำนักวิจัยเศรษกิจการเกษตร

 

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องยางพารา
กลับสู่ หน้าหลัก