VLC
ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

การเก็บเกี่ยวผลไม้ ชุด โครงการผลิตเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่เกษตรกร เรื่องที่ 7

 • ไม้ผล
 • เงาะ
 • ทุเรียน
 • มังคุด
 • ลองกอง
 • ลิ้นจี่
 • ลำไย
 • สะตอ
 • การเก็บเกี่ยวผลไม้
 • ดัชนีการเก็บเกี่ยว
 • วิธีการเก็บเกี่ยว
 • พันธุ์
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • ผลผลิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 

การจัดการแมลงศัตรูลำไย

 • ลำไย
 • แมลงศัตรูพืช
 • การจัดการแมลงศัตรูพืช
 • ปัจจัยการระบาด
 • การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
 • การลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
 • การผลิต
 • การตลาด

กรมวิชาการเกษตรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 

การนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรมาวิเคราะห์ปัญหาการเกษตรไทย
ISBN : 978-974-9896-68-6

 • เศรษฐศาสตร์เกษตร
 • ปัญหาการเกษตร
 • เทคโนโลยีการผลิต
 • การยอมรับเทคโนโลยี
 • อัตราค่าจ้าง
 • ค่าเช่าที่ดิน
 • การบริโภค
 • อุปสงค์
 • อุปทาน
 • การสูญเสียกำไร
 • ลำไย
 • ตลาดขายส่ง
 • กระป๋องและแปรรูป
 • การแข่งขันทางการค้า
 • ผลไม้
 • การค้าเสรี
 • ครัวเรือนเกษตร
 • การกระจายรายได้
 • ภาวะความยากจน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

การผลิตลำไยนอกฤดู

 • ลำไย
 • การผลิตนอกฤดู
 • วิธีการ
 • การเตรียมต้น
 • การชักนำการออกดอก
 • การดูแลรักษา
 • การเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 

การผลิตลำไยในตลาดข้อตกลง

 • ลำไย
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การตัดแต่งกิ่ง
 • ตลาดข้อตกลง
 • การตลาด
 • การผลิตนอกฤดู
 • การจัดการคุณภาพ
 • การส่งออก
 • มาตรฐาน
 • การรับรองคุณภาพ
 • อาหารปลอดภัย
กรมวิชาการเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

การพัฒนาคุณภาพลำไย

 • ลำไย
 • การแปรรูปลำไยอบแห้งชนิดเนื้อ
 • การแปรรูปลำไยอบแห้งทั้งเปลือก
 • การคัดเกรดลำไยอบแห้งเปลือก
 • การพัฒนาคุณภาพลำไยอบแห้ง
 • ขั้นตอนการผลิต
 • การตรวจสอบคุณภาพ
กรมส่งเสริมการเกษตรสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่6

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับ ลำไย: เกษตรดีที่เหมาะสม ลำดับที่ 24
ISBN : 974-436-155-7

 • ลำไย
 • พันธุ์
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • วัชพืช
 • การป้องกันกำจัด
 • สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
กรมวิชาการเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

คู่มือการแปรรูปผลิตผลเกษตร

 • การแปรรูปผลิตผลเกษตร
 • ทุเรียน
 • เงาะ
 • มังคุด
 • ลำไย
 • สับปะรด
 • สมุนไพร
 • น้ำสมุนไพร
 • น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
 • กรรมวิธีการผลิต
 • ส่วนผสม
 • วัตถุดิบ
 • อุปกรณ์
 • คุณค่าทางโภชนาการ
กรมวิชาการเกษตรสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บ
เกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กลุ่มวิจัยและการพัฒนาการแปรรูป
กลุ่มผลิตผลเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 

เทคนิคการผลิตลำไยนอกฤดู

 • ลำไย
 • การผลิตนอกฤดู
 • การชักนำการออกดอก
 • การกระตุ้นการออกดอก
 • สารกลุ่มคลอเรต
 • ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
 • การกำจัดคลอเรต
 • ลักษณะพฤกษศาสตร์
 • การผลิต
 • การตลาด
กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 

 

พันธุ์ลำไย

 • ลำไย
 • พันธุ์
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • พันธุ์ดอ
 • พันธุ์แห้ว
 • พันธุ์สีชมพู
 • พันธุ์เบี้ยวเขียว
 • พันธุ์ใบดำ
 • พันธุ์สายน้ำผึ้ง
 • พันธุ์พวงทอง
 • พันธุ์เพชรสาคร
 • พันธุ์นราภิรมย์
 • พันธุ์เวียดนาม
 • พันธุ์ดอสุขุม
กรมวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

ลำไย ชุด โครงการผลิตเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่เกษตรกร เรื่องที่ 4

 • ลำไย
 • การปลูก
 • ระยะปลูก
 • หลุมปลูก
 • แหล่งปลูก
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • พันธุ์
 • กิ่งพันธุ์
 • การตัดแต่งกิ่ง
 • การดูแลรักษา
 • การเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว
 • การกำหนดเกรด
 • การบรรจุหีบห่อ
 • การแปรรูปลำไย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 

ลำไย: คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ISBN : 978-974-9562-81-9

 • ลำไย
 • ข้อมูลพื้นฐานของพืช
 • พันธุ์
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การจัดการศัตรูพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • การตลาด
 • คู่มือ
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 

ลำไย: เอกสารวิชาการลำดับที่ 12/2547
ISBN : 974-436-356-8

 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การขยายพันธุ์
 • สารกลุ่มคลอเรต
 • การกระตุ้นการออกดอก
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 • การแปรรูป
 • การผลิต
 • การตลาด
 • ลักษณะพฤกษศาสตร์
 • พันธุ์
 • มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กรมวิชาการเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 

 

ศัตรูลำไย: เอกสารวิชาการ
ISBN : 974-436-268-5

 • ลำไย
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • วัชพืช
 • การป้องกันกำจัด
 • การแพร่ระบาด
 • วงจรชีวิต
กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

การคัดคุณภาพผลไม้เมืองร้อนเพื่อการส่งออก
ISBN : 974-436-545-5

 • การแยก
 • กล้วย
 • เงาะ
 • มะพร้าว
 • มะม่วง
 • ลิ้นจี่
 • สับปะรด
 • ส้มโอ
 • การเก็บเกี่ยว
 • บรรจุภัณฑ์
 • กล้วยไข่
 • กล้วยหอมทอง
 • ลองกอง
 • การคัดคุณภาพ
 • อายุเก็บเกี่ยว
มกรมวิชาการเกษตรสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลัง
การเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 

 

โรคไม้ผลเขตร้อนและการป้องกันกำจัด: เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการหลักสูตร "หมอพืช-ไม้ผล" ฉบับที่ 1 ชุด โครงการบรรเทาผลกระทบทางสังคมเนื่องจากวิกฤติการณ์เศรษฐกิจ
ISBN : 974-553-670-9

 • ไม้ผลเขตร้อน
 • กล้วย
 • ขนุน
 • เงาะ
 • ชมพู่
 • ทุเรียน
 • ฝรั่ง
 • พุทรา
 • มะขาม
 • มะม่วง
 • มะละกอ
 • มังคุด
 • ลองกอง
 • สับปะรด
 • โรคพืช
 • สาเหตุของโรค
 • การแพร่ระบาดของโรค
 • การวินิจฉัยโรค
 • อาการของโรค
 • สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช
 • การป้องกันกำจัดโรคพืช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาโรคพืช

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

ลองกอง ชุด โครงการผลิตเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่เกษตรกรเรื่องที่3

 • ลองกอง
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การให้น้ำ
 • การทำร่มเงา
 • การตัดแต่งกิ่ง
 • การให้ปุ๋ย
 • การกำจัดวัชพืช
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • พันธุ์
 • สภาพแวดล้อม
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • ปุ๋ย
 • ระบบนิเวศน์
 • การกระตุ้นการออกดอก
 • การเพิ่มผลผลิต
 • การเก็บเกี่ยว
 • อุปกรณ์การเก็บเกี่ยว
 • การเก็บรักษาช่อผล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

การผลิตมังคุดคุณภาพ

 • มังคุด
 • ผลผลิต
 • มาตรฐานสินค้า
 • ลักษณะ
 • การแบ่งชั้นคุณภาพ
 • การผลิต
 • การจัดการ
 • การปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
 • การตัดแต่งกิ่ง
 • การใส่ปุ๋ย
 • การให้น้ำ
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • การดูแลรักษา
 • การชักนำการออกดอก
 • การเก็บเกี่ยว
 • การคัดคุณภาพ
 • การเก็บรักษา
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ กลุ่มสื่อส่งเสริมการเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 

คำแนะนำวิธีการส่งออกมังคุดไปประเทศญี่ปุ่น

 • มังคุด
 • การผลิตมังคุด
 • แหล่งปลูกมังคุด
 • การเตรียมสวนมังคุด
 • การปลูกมังคุด
 • ศัตรูพืช
 • ดัชนีการเก็บเกี่ยว
 • การอบไอน้ำมังคุด
 • ต้นทุนการส่งออกมังคุด
 • การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
 • โรงงานอบไอน้ำมังคุด
 • การส่งออกมังคุด
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

มังคุด ชุด โครงการผลิตเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่เกษตรกร เรื่องที่ 6

 • มังคุด
 • การปลูก
 • การเตรียมพื้นที่
 • การดูแลรักษา
 • การป้องกันกำจัดวัชพืช
 • พันธุ์
 • การขยายพันธุ์
 • การเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
 • ถิ่นกำเนิด
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • สภาพดินฟ้าอากาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

มังคุด: คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ISBN : 978-974-9562-79-6

 • มังคุด
 • ข้อมูลพื้นฐานของพืช
 • พันธุ์
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การจัดการศัตรูพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
 • การเจริญเติบโต
 • คู่มือ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 

มังคุด: เอกสารวิชาการลำดับที่ 14/2547
ISBN : 974-436-353-3

 • มังคุด
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • ไรศัตรูพืช
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • แมลงวันผลไม้
 • การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
 • การขยายพันธุ์
 • การแปรรูป
 • มาตรฐาน
 • เครื่องจักรกลเกษตร
 • การเพิ่มผลผลิต
 • การปรับปรุงคุณภาพ
 • สวนมังคุด
 • การผลิต
 • การตลาด
กรมวิชาการเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 

 

ศัตรูมังคุด: เอกสารวิชาการISBN : 974-436-269-3

 • มังคุด
 • โรคพืช
 • ศัตรูพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • วัชพืช
 • การป้องกันกำจัด
 • การแพร่ระบาด
 • ลักษณะอาการ
 • การเข้าทำลาย
 • พืชอาหาร
 • วงจรชีวิต
กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 

 

เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับ ทุเรียน: เกษตรดีที่เหมาะสม ลำดับที่ 23
ISBN : 974-436-154-9

 • ทุเรียน
 • พันธุ์
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • วัชพืช
 • การป้องกันกำจัด
 • การจัดการคุณภาพ
กรมวิชาการเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

ทุเรียน ชุด โครงการผลิตเอกสารวิชาการเผยแพร่แก่เกษตรกร เรื่องที่ 5

 • ทุเรียน
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว
 • ถิ่นกำเนิด
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • พันธุ์
 • การขยายพันธุ์
 • สรีรวิทยาการเจริญเติบโต
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

ทุเรียน: คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ISBN : 978-974-9562-80-2

 • ทุเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐานของพืช
 • พันธุ์
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การจัดการศัตรูพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
 • การเจริญเติบโต
 • เทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพ
 • คู่มือ
 • การถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 

ทุเรียน: เอกสารวิชาการลำดับที่ 13/2547
ISBN : 974-436-354-1

 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การจัดการน้ำ
 • ปุ๋ย
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • พันธุ์
 • การขยายพันธุ์
 • การตรวจสอบความแก่
 • การเก็บเกี่ยว
 • มาตรฐาน
 • การแปรรูป
 • อุตสาหกรรม
 • การส่งออก
 • การผลิตทุเรียนก่อนฤดู
 • การทำสวนทุเรียน
 • การผลิต
 • การตลาด
 • มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กรมวิชาการเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 

ทุเรียนไทยและการปรับปรุงพันธุ์: กรณีศึกษา พันธุ์จันทบุรี 1 จันทบุรี 2 จันทบุรี 3: เอกสารวิชาการ ลำดับที่ 5/2551
ISBN : 978-974-436-686-3

 • ทุเรียน
 • การปรับปรุงพันธุ์
 • พันธุ์จันทบุรี 1
 • พันธุ์จันทบุรี 2
 • พันธุ์จันทบุรี 3
 • แหล่งพันธุกรรม
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • การอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • การผสมพันธุ์
 • การคัดเลือกพันธุ์
 • การแพร่กระจายพันธุ์
 • อนุกรมวิธาน
 • ความหลากหลายชนิด
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • การขยายพันธุ์
 • การดูแลรักษา
 • การบังคับการออกดอก
 • การเก็บเกี่ยว
 • ศัตรูพืช
 • การผลิต
 • การแปรรูป
 • การตลาด
 • การส่งออก
กรมวิชาการเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

ผลิตภัณฑ์ทุเรียน

 • ทุเรียน
 • ผลิตภัณฑ์ทุเรียน
 • กรรมวิธีการผลิต
 • ส่วนผสม
 • อุปกรณ์การผลิต
 • การบรรจุ
 • การเก็บรักษา
 • พันธุ์
 • ผล
 • การเลือกทุเรียน
 • องค์ประกอบทางเคมี
 • คุณค่าทางโภชนาการ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร ส่วนส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

การจัดการศัตรูพืชเพื่อผลิตสับปะรดคุณภาพ: เอกสารวิชาการลำดับที่ 7/2551
ISBN : 978-974-436-685-6

 • การปลูก
 • แหล่งปลูก
 • การเตรียมพื้นที่
 • การดูแลรักษา
 • การใส่ปุ๋ย
 • การให้น้ำ
 • พันธุ์
 • ปัจจัยการเจริญเติบโต
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • การผลิต
 • ความสำคัญ
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • วัชพืช
 • การป้องกันและกำจัด
 • การจัดการศัตรูพืช
 • ความผิดปกติ
 • การบังคับการออกดอก
 • การเก็บเกี่ยว
 • การจัดการต้นตอ
กรมวิชาการเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับ สับปะรด: เกษตรดีที่เหมาะสม ลำดับที่ 11
ISBN : 974-436-044-5

 • สับปะรด
 • แหล่งปลูก
 • พันธุ์
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • ศัตรูพืช
 • โรคพืช
 • วัชพืช
 • การป้องกันกำจัด
 • การเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
 • การเก็บรักษา
กรมวิชาการเกษตร

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

ผลิตภัณฑ์จากสับปะรด

 • สับปะรด
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูป
 • น้ำสับปะรด
 • น้ำหวานจากสับปะรด
 • เยลลี่สับปะรด
 • เยลลี่สับปะรดคลุกน้ำตาล
 • สับปะรดกวน
 • แยมสับปะรด
 • ไวน์เนื้อสับปะรด
 • ไวน์เปลือกสับปะรด
 • น้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด
 • สับปะรดเชื่อมแห้ง
 • สับปะรดแช่อิ่ม
 • สับปะรดแก้ว
 • สับปะรดอบกรอบ
 • ทอฟฟี่สับปะรด
 • ส่วนผสม
 • กรรมวิธีการผลิต
 • พันธุ์
 • ประโยชน์
 • คุณค่าทางโภชนาการ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 

 

ศัตรูสับปะรด: เอกสารวิชาการISBN : 974-436-270-7

 • สับปะรด
 • ศัตรูพืช
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • วัชพืช
 • การป้องกันกำจัด
 • เชื้อสาเหตุ
 • ลักษณะอาการ
 • ลักษณะการเข้าทำลาย
 • การแพร่ระบาด
 • พืชอาศัย
กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 

สับปะรด: คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ISBN : 978-974-9562-78-9

 • สับปะรด
 • ข้อมูลพื้นฐานของพืช
 • พันธุ์
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การจัดการศัตรูพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
 • การเจริญเติบโต
 • คู่มือ
กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

 

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557

 • สับปะรด
สำนักวิจัยเศรษกิจการเกษตร

 

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557

 • ลำไย
สำนักวิจัยเศรษกิจการเกษตร

 

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557

 • ทุเรียน
สำนักวิจัยเศรษกิจการเกษตร

 

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557

 • มังคุด
สำนักวิจัยเศรษกิจการเกษตร

 

กลับสู่องค์ความรู้เรื่อง ผลไม้
กลับสู่ หน้าหลัก