VLC
ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ
(การผลิต)

การผลิตโคเนื้อ

 • โคเนื้อ
 • พันธุ์
 • พันธุ์พื้นเมือง
 • การปรับปรุงพันธุ์
 • การสืบพันธุ์
 • การผสมเทียม
 • การเลี้ยง
 • พืชอาหารสัตว์
 • อาหารสัตว์
 • ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
 • การดูแลรักษา
 • โรคสัตว์
 • พยาธิสัตว์
 • การคำนวณต้นทุน
 • การขุนโค
จัดทำโดย :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล

ต้นน้ำ
(การผลิต)

การเลี้ยงโคเนื้อ
ISBN : 974-682-173-2

 • โคเนื้อ
 • การเลี้ยงโคเนื้อ
 • สายพันธุ์โคเนื้อ
 • การเลือกซื้อโค
 • การให้อาหารโค
 • ต้นทุนการเลี้ยงโค
 • การจัดการด้านสุขภาพโค
จัดทำโดย :กรมปศุสัตว์สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอด เทคโนโลยี กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 

การเลี้ยงโคเนื้อ
ISBN : 974-682-162-8

 • โคเนื้อ
 • การเลี้ยงโคเนื้อ
 • สายพันธุ์โค
 • ระบบการเลี้ยงโคเนื้อ
 • การเลือกซื้อโค
 • การผสมเทียม
 • การต้องการอาหารของโค
 • โรงเรือน
 • สุขภาพโค
 • การขุนโค
จัดทำโดย :กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 

 

ความต้องการโภชนะของโคเนื้อในประเทศไทย
ISBN : 978-974-682-293-0

 • โคเนื้อ
 • ปริมาณการกินได้
 • พลังงาน
 • การย่อยได้
 • การเจริญเติบโต
 • ความต้องการโภชนะของโคเนื้อ
จัดทำโดย : กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 

คู่มือสุขภาพโคเนื้อ
ISBN : 974-682-267-5

 • โคเนื้อ
 • สุขภาพสัตว์
 • การให้วัคซีน
 • โรคติดเชื้อ
 • การชันสูตรโรค
 • การป้องกันกำจัดโรค
 • การควบคุมโรค
 • พยาธิ
 • สารเคมี
จัดทำโดย :กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 

พันธุ์สัตว์
ISBN : 974-682-058-3

 • โคเนื้อ
 • พันธุ์
 • การพัฒนาสายพันธุ์
 • กรมปศุสัตว์
จัดทำโดย:กรมปศุสัตว์สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

 

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557

 • โคเนื้อ
สำนักวิจัยเศรษกิจการเกษตร

 

กลับสู่องค์ความรู้เรื่องโคเนื้อ
กลับสู่ หน้าหลัก