VLC
ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

ข้าวโพด (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดหวาน): คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ISBN : 978-974-9562-61-1

 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 • ข้าวโพดหวาน
 • ถิ่นกำเนิด
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • พันธุ์
 • การปลูก
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • การจัดการวัชพืช
 • การควบคุมโรคพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
 • มาตรฐานสินค้า
 • คู่มือ
 • การส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์: เอกสารวิชาการ ลำดับที่ 11/2547
ISBN : 974-436-357-6

 • ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • การผลิตเมล็ดพันธุ์
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 • การแปรรูป
 • การใช้ประโยชน์
 • เครื่องจักรกลการเกษตร
 • พันธุ์
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • การผลิต
 • การตลาด
 • ประวัติ
 • ความสำคัญ
กรมวิชาการเกษตร สถาบัยวิจัยพืชไร่

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 

คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช: ข้าวโพด (Maize, Zea mays L.) สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ISBN : 974-436-401-7

 • ข้าวโพด
 • พันธุ์
 • ลักษณะพันธุ์พืช
 • คู่มือการตรวจสอบ
 • หลักเกณฑ์
 • พันธุ์พืชใหม่
 • การจดทะเบียน
 • ค่าใช้จ่าย
 • ส่วนขยายพันธุ์
 • การดูแลรักษา
 • การใส่ปุ๋ย
 • การให้น้ำ
 • การกำจัดวัชพืช
 • ลักษณะทั่วไป
 • การเจริญเติบโต
 • กฎหมาย
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
 • พนักงานเจ้าหน้าที่
กรมวิชาการเกษตร กองคุ้มครองพันธุ์พืช

 

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557

 • ข้าวโพด
สำนักวิจัยเศรษกิจการเกษตร

 

กลับสู่องค์ความรู้เรื่อง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
กลับสู่ หน้าหลัก