VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
           หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

  หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปลูกยางพาราโดยละเอียด เริ่มตั้งแต่
  ประวัติความเป็นมา สายพันธุ์   การเพาะปลูก ปัญหาต่างๆ รวมถึงการแปรรูปและการประเมิน
  เศรษฐกิจสำหรับการประกอบการส่วนปลูกยางพาราและการแปรรูปยางพารา โดยในเล่มได้
  เรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบ ง่ายสำหรับศึกษาทำความเข้าใจ พร้อมภาพประกอบ
  เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  - ยางพารา
  - การปลูกยางพารา
  โชคชัย พรหมแพทย์. (2548).
  การปลูกยางพารา. กรุงเทพฯ :
  เกษตรสาส์น.

ต้นน้ำ

  หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปลูกยางพาราโดยละเอียด เริ่มตั้งแต่
  ประวัติความเป็นมา สายพันธุ์ การเพาะปลูก ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงการแปรรูป
  - ยางพารา
  - การปลูกยางพารา
  ภูวดล วิริยะพันธ์. (2551).
  การปลูกยางพารา. กรุงเทพฯ :
  เกษตรสยามบุ๊คส์.

ต้นน้ำ

  นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปลูกยางพาราโดยละเอียด เริ่มตั้งแต่ประวัติความ
  เป็นมา สายพันธุ์ การเพาะปลูก ปัญหาต่าง ๆ   การดูแลสวนยางในช่วงหน้าแล้ง โรคและ
  การป้องกันแก้ไข   ตลอดจนขั้นตอนการผลิตยางแผ่นคุณภาพดี โดยในเล่มได้เรียบเรียง
  เนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบ
  - ยางพารา
  - การปลูกยางพารา
  - การแปรรูปยางพารา
  มานะชัย สังข์วาทิน. (2554).
  คู่มือการทำสวนยางพารา.
 
กรุงเทพฯ : เกษตรสยามบุ๊คส์.

ต้นน้ำ

  หนังสือ "โปรแกรมสู่ความสำเร็จ..สำหรับยางมือใหม่" เล่มนี้ เป็นอีกช่องทางในการ
  ช่วยเหลือชาวสวนยางมือใหม่โดยภายในได้รวบรวมข้อมูลวิชาการการปลูกยางพารา
  ตั้งแต่การเลือกและเตรียมพื้นที่ การปลูก การดูแลรักษา โรคและศัตรูที่สำคัญของ
  ยางพารา โดยเฉพาะการดูแลในระยะ 1-7 ปีแรกก่อนกรีด การกรีด และการแปรรูป
  ผลผลิตเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป
  - ยางพารา
  - การปลูกยางพารา
  รักษ์ พฤกษชาติ. (2551).
  ยางพารา พืชเศรษฐกิจเงิน.
  กรุงเทพฯ : นีออน บุ๊ค มีเดีย.

ต้นน้ำ

  รวบรวมเทคนิคการดูแลยางพาราที่เน้นแนวทาง "การลดต้นทุน" เป็นหลัก  โดยจะมีทั้ง
  การผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง เพื่อช่วยลดต้นทุนในการใช้ปุ๋ยเคมี การผสมปุ๋ยใช้เองควบคู่กับปุ๋ย
  เคมีชีวภาพ หรือแม้แต่การผลิตแบบ "เกษตรอินทรีย์" อันหมายถึงการไม่ใช้ "ปุ๋ยเคมี"
  หรือสารเคมีใดๆ เข้าม เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตเลย ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลพิสูจน์ซึ่ง
  เห็นได้อย่างชัดเจนจากเกษตรกรผู้ลงมือทำมาแล้วและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
  ซึ่งจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เจ้าของสวนยางทั้งใหม่และเก่าทั้งหลายสามารถนำไปปรับ
  ใช้ได้เป็นอย่างดี
  - ยางพารา
  - การปลูกยางพารา
  อภิชาต ศรีสอาด. (2555).
  เทคโนโลยี สวนยางพาราอินทรีย์
  ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต.
กรุงเทพฯ :
  นาคา อินเตอร์มีเดีย.
    VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
          หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

กลางน้ำ

  หนังสือเล่มนี้รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการปลูกยาง ได้แก่ พื้นที่ปลูก พันธ์ของยาง
  วัสดุปลูก วิธีการปลูกตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การปลูก การดูแลรักษาสวนยาง ตลอดจนการ
  ใส่ปุ๋ยการปลูกพืชคลุมดิน การตัดแต่งกิ่ง เป็นต้น เพื่อให้ต้นยางได้เจริญเติบโตเปิดกรีด
  ได้เร็ว และให้ผลผลิตสูง รวมทั้งประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการปลูกยางพาราของเกษตรกร
  ชาวสวนยาง
  - ยางพารา
  - การปลูกยางพารา
  - การแปรรูปยางพารา
  ปรัชญา รัศมีธรรม. (2555).
  ยางพารา ไม้เศรษฐกิจ สร้างชาติ
  สร้างชีวิต.
กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต.
    VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
          หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

ปลายน้ำ

  ก้าวย่างสู่ศูนย์กลางยางพาราโลก นำเสนอทัศนะ และมุมมองที่กว้างไกลเป็นสากลเพื่อ
  การเข้าสนามแข่งขันทางการค้าที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นลำดับ สู่มุมมองที่แสดงถึง
  ความห่วงใยในความมั่นคง ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยาง
  - ยางพารา   สุรพล มุละดา. (2548).
  ก้าวย่างสู่ศูนย์กลางยางพาราโลก.
  กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุน
  สงเคราะห์การทำสวนยาง.

 

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องยางพารา
กลับสู่ หน้าหลัก