VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
               หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

  หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญกับการดูแล
  จัดการการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงตอบสนองความต้องการ
  มันสำปะหลัง ซึ่งเนื้อหามุ่งเน้นให้เกษตรกรศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อผลผลิต
  ตั้งแต่สายพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการเก็บเกี่ยวในระยะ
  เวลาที่เหมาะสม ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหา
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย
  - สำปะหลัง
  - มันสำปะหลัง--การปลูก
  ศุภวรรณ์ ใจแสน (2551).
  ยุคทองมันสำปะหลัง
  พืชพลังงานแห่งอนาคต.

  กรุงเทพฯ :  นาคา.

ต้นน้ำ

  หนังสือเล่มนี้จะเผยเคล็ดลับการปลูก "มันสำปะหลังยุคใหม่" ให้ได้ 20-30 ตัน/ไร่ขึ้นไป
  ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงนั้นเเท้
  จริง เเล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องมาประกอบกัน โดยในเล่มได้มีการเน้นให้เห็นถึงความ
  สำคัญของพันธุ์มันสำปะหลัง ที่มีความเหมาะสม การเตรียมดิน ระบบการปลูก เเละการ
  จัดการดูเเล อย่างเช่น การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ พร้อมทั้งเทคนิคเเละวิธีการต่างๆ หนังสือ
  เล่มนี้จึงเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้สนใจ ปลูกมันสำปะหลัง เป็นอาชีพ อีกหนึ่งหนังสือ
  คุณภาพที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลจริง
  - สำปะหลัง
  - มันสำปะหลัง--การปลูก
  อภิชาต ศรีสอาด (2555).
  คู่มือการปลูกมันสำปะหลัง
  ยุคใหม่.
กรุงเทพฯ : นาคา.

ต้นน้ำ

  เพื่อช่วยให้มีการปลูกมันสำปะหลังเพิ่มขึ้นสำหรับรองรับภาคอุตสาหกรรมที่จะเติบโต
  ขึ้นอย่างมโหฬารในอนาคต สถาบันส่งเสริมพืชไร่และพืชพลังงานไทย จึงได้จัดทำ
  หนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาเรื่อง
  การปลูกมันสำปะหลัง
  - สำปะหลัง
  - มันสำปะหลัง--การปลูก
  ฐิติมา วีระศิลป์ (2542).
  พืชทองคำใต้ดิน มันสำปะหลัง.
 
กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมพืชไร่
  และพืชพลังงานไทย.

ต้นน้ำ

  สุภาษิตโบราณ มีคำหนึ่งที่พูดว่า “ฆ่าช้างเอางา” มองเห็นภาพชัดเจนว่า เมื่อไรก็ตาม
  ที่เราเห็นประโยชน์เฉพาะหน้า มองแคบเพียงแค่คุณค่าที่ตนเองรู้จัก เราก็จะเสีย
  ประโยชน์ที่มีคุณ ค่ามากกว่านั้น นับพันเท่า ความไม่รู้ ความไม่ละเอียดรอบคอบ
  เราก็ได้เพียงงาช้าง ปล่อยให้ช้างทั้งตัวตาย เน่าเหม็นอย่างไม่คุ้มค่า เมื่อเราได้เรียนรู้
  ว่า ถ้าเราเพียงแค่ใช้ภูมิปัญญาทั้งปวงที่เรามีอยู่ มองให้เห็นขุมทรัพย์ในที่ดิน 1 ไร่
  ที่เรามีอยู่ ลงมือทำงานด้วยหัวใจ เราจะพบว่า ในเวลาอันสั้นเพียง 1 ปี ชีวิตเราเปลี่ยน
  เป็นดีขึ้นอย่างอัศจรรย์
  - สำปะหลัง
  - มันสำปะหลัง--การปลูก
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  (2554). ภูมิปัญญาไทย
  ปลูกมันสำปะหลัง 1 ไร่
  ได้เงิน 1 แสนบาท.
กรุงเทพฯ :
  ซิมเปิลเวย์.
      VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
               หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

กลางน้ำ

  หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญกับการดูแล
  จัดการการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงตอบสนองความต้องการ
  มันสำปะหลัง ซึ่งเนื้อหามุ่งเน้นให้เกษตรกรศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อผลผลิต
  ตั้งแต่สายพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการเก็บเกี่ยวในระยะ
  เวลาที่เหมาะสม ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหา
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย
  - สำปะหลัง
  - มันสำปะหลัง--การปลูก
  ศุภวรรณ์ ใจแสน (2551).
  ยุคทองมันสำปะหลัง
  พืชพลังงานแห่งอนาคต.

  กรุงเทพฯ :  นาคา.

กลางน้ำ

  หนังสือเล่มนี้จะเผยเคล็ดลับการปลูก "มันสำปะหลังยุคใหม่" ให้ได้ 20-30 ตัน/ไร่ขึ้นไป
  ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงนั้นเเท้
  จริง เเล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องมาประกอบกัน โดยในเล่มได้มีการเน้นให้เห็นถึงความ
  สำคัญของพันธุ์มันสำปะหลัง ที่มีความเหมาะสม การเตรียมดิน ระบบการปลูก เเละการ
  จัดการดูเเล อย่างเช่น การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ พร้อมทั้งเทคนิคเเละวิธีการต่างๆ หนังสือ
  เล่มนี้จึงเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้สนใจ ปลูกมันสำปะหลัง เป็นอาชีพ อีกหนึ่งหนังสือ
  คุณภาพที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลจริง
  - สำปะหลัง
  - มันสำปะหลัง--การปลูก
  อภิชาต ศรีสอาด (2555).
  คู่มือการปลูกมันสำปะหลัง
  ยุคใหม่.
กรุงเทพฯ : นาคา.

กลางน้ำ

  สุภาษิตโบราณ มีคำหนึ่งที่พูดว่า “ฆ่าช้างเอางา” มองเห็นภาพชัดเจนว่า เมื่อไรก็ตาม
  ที่เราเห็นประโยชน์เฉพาะหน้า มองแคบเพียงแค่คุณค่าที่ตนเองรู้จัก เราก็จะเสีย
  ประโยชน์ที่มีคุณ ค่ามากกว่านั้น นับพันเท่า ความไม่รู้ ความไม่ละเอียดรอบคอบ
  เราก็ได้เพียงงาช้าง ปล่อยให้ช้างทั้งตัวตาย เน่าเหม็นอย่างไม่คุ้มค่า เมื่อเราได้เรียนรู้
  ว่า ถ้าเราเพียงแค่ใช้ภูมิปัญญาทั้งปวงที่เรามีอยู่ มองให้เห็นขุมทรัพย์ในที่ดิน 1 ไร่
  ที่เรามีอยู่ ลงมือทำงานด้วยหัวใจ เราจะพบว่า ในเวลาอันสั้นเพียง 1 ปี ชีวิตเราเปลี่ยน
  เป็นดีขึ้นอย่างอัศจรรย์
  - สำปะหลัง
  - มันสำปะหลัง--การปลูก
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  (2554). ภูมิปัญญาไทย
  ปลูกมันสำปะหลัง 1 ไร่
  ได้เงิน 1 แสนบาท.
กรุงเทพฯ :
  ซิมเปิลเวย์.
      VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
               หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

ปลายน้ำ

  หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นมา เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญกับการดูแล
  จัดการการปลูกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงตอบสนองความต้องการ
  มันสำปะหลัง ซึ่งเนื้อหามุ่งเน้นให้เกษตรกรศึกษาปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อผลผลิต
  ตั้งแต่สายพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งการเก็บเกี่ยวในระยะ
  เวลาที่เหมาะสม ซึ่งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหา
  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย
  - สำปะหลัง
  - มันสำปะหลัง--การปลูก
  ศุภวรรณ์ ใจแสน (2551).
  ยุคทองมันสำปะหลัง
  พืชพลังงานแห่งอนาคต.

  กรุงเทพฯ :  นาคา.

ปลายน้ำ


  หนังสือเล่มนี้จะเผยเคล็ดลับการปลูก "มันสำปะหลังยุคใหม่" ให้ได้ 20-30 ตัน/ไร่ขึ้นไป
  ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงนั้นเเท้
  จริง เเล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะต้องมาประกอบกัน โดยในเล่มได้มีการเน้นให้เห็นถึงความ
  สำคัญของพันธุ์มันสำปะหลัง ที่มีความเหมาะสม การเตรียมดิน ระบบการปลูก เเละการ
  จัดการดูเเล อย่างเช่น การใส่ปุ๋ย การให้น้ำ พร้อมทั้งเทคนิคเเละวิธีการต่างๆ หนังสือ
  เล่มนี้จึงเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้สนใจ ปลูกมันสำปะหลัง เป็นอาชีพ อีกหนึ่งหนังสือ
  คุณภาพที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลจริง
  - สำปะหลัง
  - มันสำปะหลัง--การปลูก
  อภิชาต ศรีสอาด (2555).
  คู่มือการปลูกมันสำปะหลัง
  ยุคใหม่.
กรุงเทพฯ : นาคา.

ปลายน้ำ

  สุภาษิตโบราณ มีคำหนึ่งที่พูดว่า “ฆ่าช้างเอางา” มองเห็นภาพชัดเจนว่า เมื่อไรก็ตาม
  ที่เราเห็นประโยชน์เฉพาะหน้า มองแคบเพียงแค่คุณค่าที่ตนเองรู้จัก เราก็จะเสีย
  ประโยชน์ที่มีคุณ ค่ามากกว่านั้น นับพันเท่า ความไม่รู้ ความไม่ละเอียดรอบคอบ
  เราก็ได้เพียงงาช้าง ปล่อยให้ช้างทั้งตัวตาย เน่าเหม็นอย่างไม่คุ้มค่า เมื่อเราได้เรียนรู้
  ว่า ถ้าเราเพียงแค่ใช้ภูมิปัญญาทั้งปวงที่เรามีอยู่ มองให้เห็นขุมทรัพย์ในที่ดิน 1 ไร่
  ที่เรามีอยู่ ลงมือทำงานด้วยหัวใจ เราจะพบว่า ในเวลาอันสั้นเพียง 1 ปี ชีวิตเราเปลี่ยน
  เป็นดีขึ้นอย่างอัศจรรย์
  - สำปะหลัง
  - มันสำปะหลัง--การปลูก
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  (2554). ภูมิปัญญาไทย
  ปลูกมันสำปะหลัง 1 ไร่
  ได้เงิน 1 แสนบาท.
กรุงเทพฯ :
  ซิมเปิลเวย์.

 

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องมันสำปะหลัง
กลับสู่ หน้าหลัก