VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
               หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

ต้นนํ้า

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “การปลูกปาล์มน้ำมัน” เริ่มตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ลักษณะทั่วไป   พันธุ์ปาล์มน้ำมัน การเตรียมพื้นที่ วิธีการปลูก พร้อมขั้นตอนต่างๆ ในการจัดสวนปาล์ม การผสมพันธุ์   เพาะต้นกล้า เก็บเกี่ยว ตลอดจนแมลงศัตรูและการป้องกันรักษา นำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน   สำหรับเกษตรที่สนใจทำปาล์มน้ำมันไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้
-ปาล์มน้ำมัน
-ปาล์มน้ำมัน-
-การปลูก

 

 

สุรเชษฐ์ ขวัญเมือง (2549). การปลูกปาล์มน้ำมัน.กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเกษตรชุมชน.

ต้นน้ำ

ทุเรียนจัดเป็นไม้ผลเมืองร้อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของประเทศไทย ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกทุเรียนมากที่สุดในโลก พื้นที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทยสามารถผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพและพันธุ์ทุเรียนที่ดีที่สุดในโลก ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนให้แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย

-ทุเรียนทุเรียน--การปลูก
-ทุเรียน-
การผลิต

 

ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ (2555). ทุเรียน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ต้นน้ำ

มะยม ขนุน เงาะ ชมพู่ มะพร้าว มะไฟ มะละกอ มังคุด และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมเนื้อหาที่น่าสนใจ ตั้งแต่ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อตามท้องถิ่น ถิ่นกำเนิด การขยายพันธุ์ ประโยชน์ และการเก็บเกี่ยว ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาอ่านง่าย พร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม ชวนติดตามตลอดเล่ม

-ผลไม้
-การปลูก

ผลไม้. กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์.

ต้นน้ำ

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การปลูกลองกอง" เริ่มตั้งแต่การทำความรู้จักกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ชนิด พันธุ์ การขยายพันธุ์ การปลูก โรคการดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บเกี่ยว ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบหลากหลาย เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่สนใจการปลูกลองกอง หนังสือเล่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ

-ลองกอง -ลองกอง
-การปลูก -ลองกอง- -การผลิต

นิพนธ์ ภิรมย์รักษ์ (2554). การปลูกลองกอง. กรุงเทพฯ : เกษตรสยามบุ๊คส์.

ต้นน้ำ

ลำไย" ถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดลำพูน นับว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกลำไยใหญ่ที่สุดในและดีที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ ทุก ๆ ปีจะส่งลำไยที่มีรสชาติดี เนื้อหนาหวานกรอบอร่อย ออกมาสู่ตลาดทั้งในและนอกประเทศ ผู้เขียนหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะสามารถให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกลำไยให้แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย
ลำไย ลำไย--การปลูก ลำไย-- การผลิต ต้นน้ำ   ฉลองชัย แบบประเสริฐ (2555). ลำไย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ต้นน้ำ

  นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการปลูกมังคุดโดยละเอียด เริ่มตั้งแต่ ถิ่นกำเนิดและแหล่งปลูกที่สำคัญ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ พันธุ์มังคุด การขยายพันธุ์แหล่งต้นพันธุ์และการเลือกซื้อต้นพันธุ์ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต การเตรียมพื้นที่ปลูก การวางผังปลูกและระยะปลูก และการเตรียมหลุมปลูก โดยในเล่มได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้อย่างเป็นระเบียบง่ายสำหรับทำความเข้าใจพร้อมภาพประกอบตลอดทั้งเล่ม
  มังคุด มังคุด--การปลูก
มังคุด-- การผลิต
  ธรรมนูญ วัฒนไพบูลย์ (2556). การปลูกมังคุด. กรุงเทพฯ : เกษตรสยาม.

ต้นน้ำ

  หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการที่พบเจอปัญหาต่างๆ และกำลังมองหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งในเล่มได้รวมเทคนิคต่างๆ ในการทำให้ลำไยมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการทำนอกฤดู การปลูกระยะชิดเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพลำไย การควบคุมไม่ให้ลำไยแตกใบอ่อนแทนการแทงช่อดอก ตลอดจนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ก่อนส่งออกไปต่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐาน GAP การแปรรูปลำไยเมื่อล้นตลาด พร้อมกับหลากเทคนิคเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพจากกูรูด้านลำไยทั้ง 4 ภาค มาเผยไว้ในหนังสือแบบหมดเปลือก
ลำไย ลำไย-การปลูก ลำไย- การผลิต อภิชาติ ศรีสะอาด (2556). แนวทาง และแบบอย่างการเพาะปลูก ผลิตลำไยยุคใหม่ 5 ภาค. กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย.

ต้นน้ำ

  หนังสือเล่มนี้เป็นข้อสังเคราะห์จากผลงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิชาการหลากหลายสถาบันท ี่ได้ดำเนินการร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดรวมถึงมุมมองและข้อสังเกตจากประสบการณ์ตรงของ ผู้เกี่ยวข้องในวงการมังคุดของประเทศไทยทั้งระดับหอการค้าไทยและเกษตรกร ตลอดจนผู้มีส่วน เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในด้านการจัดการมังคุดคุณภาพครบวงจรของประเทศได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
  มังคุด
  มังคุด-การปลูก
  มังคุด--การวิจัย
  จริงแท้ ศิริพานิช (2557). มังคุด : นวัตกรรมจากงานวิจัย. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ต้นน้ำ

  สับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการเกษตรอันดับต้นๆ
  นอกจากจะนิยมบริโภคสดแล้ว ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด
  เช่น สับปะรดกวน น้ำสับปะรด เปลือกใช้เป็นอาหารสัตว์ ใบใช้ทำเส้นใยกระดาษและ
  ที่สำคัญอันดับหนึ่งคือการแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋องที่สร้างมูลค่าในการส่งออกสูงสุด
  ซึ่งคาดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะได้ประโยชน์ต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการใช้ศึกษาเพื่อ
  เป็นข้อมูลเพื่อให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ยังประโยชน์ให้วงการสับปะรดไทยเติบโต
  มั่นคงครองความเป็นเลิศทางด้านผลิต และส่งออกตลอดไป
  - สับปะรด
  - สับปะรด-การปลูก
  อภิชาต ศรีสะอาด (2554).
  เทคโนโลยีการปลูกสับปะรด
  เงินล้าน
. กรุงเทพฯ : นาคา
  อินเตอร์มีเดีย จำกัด.

ต้นน้ำ

  มังคุดไม้ผลเมืองร้อนได้รับการขนานนามว่าเป็น “ราชินีแห่งไม้ผลเมืองร้อน” เนื่องจาก
  ผลมังคุดมีรสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคทั้งชาวไทย
  และต่างประเทศ มังคุดจัดเป็นไม้ผลเมืองร้อนที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง
  ของประเทศไทย พื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศ
  ที่เหมาะสมต่อการผลิตมังคุด ทำให้ประเทศไทยสามารถผลิตมังคุดที่มีคุณภาพดี
  - มังคุด
  - มังคุด-การปลูก
  ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์ (2554).
  มังคุด. กรุงเทพฯ :
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ต้นน้ำ

  “มังคุด” ราชินีแห่งผลไม้ นอกจากรับประทานเป็นผลไม้ที่มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวาน
  แสนอร่อยแล้ว ยังสามารถนำไปประกอบอาหารประเภทแกงเผ็ด ช่วยเสริมให้แกงเผ็ด
  นั้นรสชาติดีขึ้น หรือนำเนื้อมังคุดไปปั่นเป็น ไอศกรีม ทำขนมเค้ก แพสตรี้ พาย ฯลฯ
  ก็เป็นที่นิยมของตลาดทั่วไปและยังทำเป็นไวน์มังคุด
  - มังคุด
  - มังคุด-การปลูก
  นฤมล มานิพพาน (2555).
  การปลูกและขยายพันธุ์ไม้
  มังคุด.
กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต.

ต้นน้ำ

  ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง เป็นผลไม้ที่มีผลขนาดใหญ่
  รสชาติหวานมัน อร่อย กลิ่นหอม มีคุณค่าทางอาหารสูง และมีราคาค่อนข้างแพง
  จึงได้ชื่อว่า "ราชาแห่งไม้ผล" ในปัจจุบันทุเรียนจากประเทศไทยนับได้ว่ามีคุณภาพดี
  ที่สุด เป็นที่รู้จักและนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
  โดยเฉพาะในหมู่ชาวเอเชีย ปัจจุบันในประเทศไทยมีการส่งออกทุเรียนทั้งในรูปของ
  ผลสด แช่แข็งและแปรรูปไปยังประเทศต่าง ๆ และมีแนวโน้มจะส่งออกได้มากขึ้น
  ทุเรียนนอกจากจะใช้รับประทานสดและขายเป็นสินค้าแล้ว ถ้ามีจำนวนมากจนขาย
  ไม่ทันสามารถนำมาแปรรูปไว้ขายนอกฤดูได้ราคาดีด้วย
  - ทุเรียน
  - ทุเรียน--การปลูก
  สัมฤทธิ์ เอี่ยมจำรัส (2555).
  การผลิตทุเรียนนอกฤดู.
 
กรุงเทพฯ : เกษตรสยาม.
      VLC
        หน้าปก
                                               สาระสังเขป
               หัวเรื่อง
              บรรณานุกรม

กลางน้ำ

  ทุเรียนเป็นผลไม้เขตร้อนและเป็นเอกลักษณ์ของเอเชียอาคเนย์ ทุกประเทศยกย่อง
  ให้ทุเรียนเป็น “ราชาแห่งผลไม้” กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำคู่มือการแปรรูป
  ผลผลิตเกษตรจากทุเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและ
  ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ทุเรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าทุเรียนไทยและเป็น
  ประโยชน์แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป
  - ทุเรียน
  - ทุเรียน--การปลูก
  กรมส่งเสริมการเกษตร
  (2547). ผลิตภัณฑ์ทุเรียน.
  กรุงเทพฯ : กรมฯ.

กลางน้ำ

  รวมรายการอาหารมากกว่า 30 ชนิด ที่ได้จากการแปรรูปผักและผลไม้ พร้อมเคล็ดลับการแปรรูปอาหารมากมาย สำหรับเก็บไว้บริโภคตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถสร้างอาชีพเสริมจากการทำขาย เพิ่มรายได้ประหยัดรายจ่ายได้อีกทางหนึ่ง
-ผลไม้
ผลไม้การแปรรูป
เพชรกะรัต (2557). การแปรรูปผลไม้หลากหลายชนิด. กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต.

ปลายนํ้า

ทุเรียน ลำไย มังคุด ถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอย่างมาก หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกทุเรียน ลำไย มังคุด ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยวในฤดูกาล เทคนิคการผลิตนอกฤดู รวมถึงการผลิตแบบปลอดสารตามมาตรฐาน GAP พร้อมด้วยบทสัมภาษณ์เซียนผลไม้ทั้ง 8 ชนิด ทั่วทุกภูมิภาค ที่จะมาแถลงไขบอกเทคนิคการปลูกแต่ละพื้นที่แบบหมดเปลือก และส่งท้ายด้วยตลาดรับซื้อผลไม้ทั่วทุกภาค เพื่อเป็นช่องทางการทำการตลาดให้กับผู้อ่านอีกด้วย

-ทุเรียน
-ลำไย
-มังคุด
-ผลไม้การส่งออก

อภิชาติ ศรีสอาด (2556). แบบอย่าง การวางแผนควบคุมคุณภาพผลไม้ส่งออก รวยได้ ไม่ยาก รับตลาด AEC. กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย.

ร้อยพรรณ

รวมผลไม้ไทยหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นกระท้อน จำปาดะ ท้อ ทุเรียน มะขาม
-ทุเรียน
-มังคุด

 

เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล (2554). ร้อยพรรณพฤกษา

 

นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "เทคโนโลยีการปลูกสับปะรดเงินล้าน" โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างละเอียด ตั้งแต่ประวัติของสับปะรดไทย แหล่งปลูก-พันธ์ที่ปลูกมากในไทย การเลือกพื้นที่และทำเลในการปลูกสับปะรด การเตรียมพื้นที่ปลูกสับปะรด ส่วนขยายพันธ์และการขยายพันธ์ การคัดขนาดและการจุ่มสารเคมีก่อนปลูก และอื่นๆ อีกมากมาย โดยถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้คุณเพิ่มผลผลิตสับปะรดได้อีกเท่าตัว จนกลายเป็นเศรษฐีเลยก็ว่าได้

-สับปะรด
-สับปะรด
--การปลูก
-สับปะรด
--การผลิต

 

อภิชาติ ศรีสอาด (2554). เทคโลยีการปลูกสับปะรดเงินล้าน. กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย.

ต้นน้ำ

ลองกองเป็นผลไม้ในสกุลเดียวกันกับลางสาดและดูกู มีถิ่นกำเนิดอยู่แถวหมู่เกาะมลายู อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์และตอนใต้ของประเทศไทยปัจจุบันมีการขยายพื้นที่ปลูกกันมากในเขตภาคใต้และภาคตะวันออก

-ลองกอง
-การปลูก

 

ฉลองชัย แบบประเสริฐ. (2554). ลองกอง.. กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

 

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องผลไม้
กลับสู่ หน้าหลัก