VLC
วิชาการปริทัศน์
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

ทุเรียน : ราชาผลไม้
-ทุเรียน
-การปลูกทุเรียน
นรินทร์ เชวงนิรันดร์.  (2555, เมษายน).  ทุเรียน : ราชาผลไม้.  วิชาการปริทัศน์.  20(4): 5-7. 

ต้นน้ำ

มังคุด ผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก
-มังคุด
-การปลูกมังคุด
พิมลรัตน์ คำบอล.  (2555, เมษายน).  มังคุด ผลไม้ไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก.  วิชาการปริทัศน์.  20(4): 12-15. 

ต้นน้ำ

สุดยอดความอร่อย ทุเรียนเมืองนนท์
-ทุเรียน
-การปลูกทุเรียน
ธเนศ ณุวงษ์ศรี.  (2556, มิถุนายน).  สุดยอดความอร่อย ทุเรียนเมืองนนท์.  วิชาการปริทัศน์.  21(6): 13-16. 
VLC
เกษตรกรคนเก่ง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

ลำไย “เพชรสาคร” ออกลูกปีละ 2 ครั้ง
-ลำไย
-การปลูกลำไย
แสวง จันทร์เปลี่ยน.  ลำไย “เพชรสาคร” ออกลูกปีละ 2 ครั้ง.  ใน  เกษตรกรคนเก่ง เล่ม 2.  หน้า 8-9.  กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

ต้นน้ำ

กว่าจะมาเป็นสวนลองกองชื่อดัง
-ลองกอง
-การปลูกลองกอง
ประสงค์ เซ่งขุนทอง.  (2543).  กว่าจะมาเป็นสวนลองกองชื่อดัง.  ใน  เกษตรกรคนเก่ง เล่ม 3.  หน้า 23-27.  กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
VLC
ชีวิตที่พอเพียง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

คำนึง ชนะสิทธิ์ เกษตรอินทรีย์เมืองจันทบุรี
-เกษตรผสมผสาน
คำนึง ชนะสิทธิ์.  เกษตรกรอินทรีย์เมืองจันทบุรี.  ใน  ชีวิตที่พอเพียง เล่ม 2.  หน้า 61-64.  กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

ต้นน้ำ

ลุงวัน ณ บ้านลุ่ม เสริมสุขด้วยสวนเกษตร
-ทุเรียน
-การปลูกทุเรียน
วัน สุวรรณรัตน์.  ลุงวัน ณ บ้านลุ่ม เสริมสุขด้วยสวนเกษตร.  ใน  ชีวิตที่พอเพียง เล่ม 4.  หน้า 1-4.  กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

ต้นน้ำ
กลางน้ำ

สับปะรดหวานฉ่ำที่ห้วยมุ่น ดึงดูดพ่อค้าแย่งซื้อแปรรูปส่งออก
-สับปะรด
-การปลูกสับปะรด
ไพบูลย์ นาแก้ว.  สับปรด หวานฉ่ำ ที่ห้วยมุ่น ดึงดูดพ่อค้าแย่งซื้อแปรรูปส่งออก.  ใน  ชีวิตที่พอเพียง เล่ม 3.  หน้า 45-48.  กรุงเทพฯ: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.
VLC
น.ส.พ. กสิกร ปีที่ 86 ฉ.6
พ.ย. – ธ.ค. 2556
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

- ผลิตทุเรียนนอกฤดูขายได้ราคาสูงทั้งปี
-ทุเรียน
-การปลูกทุเรียน
-ต้นน้ำ
กองบรรณาธิการ. (2557). ผลิตทุเรียนนอกฤดูขายได้ราคาสูงทั้งปี. เกษตรโฟกัส. 3(30) : 32-36.

ต้นน้ำ

- แนวทางการผลิตลองกองนอกฤดู
-ลองกอง -การปลูกลองกอง
-ต้นน้ำ
กองบรรณาธิการ. (2557). แนวทางการผลิตลองกองนอกฤดู. เกษตรโฟกัส. 3(30) : 38-39.

ต้นน้ำ

- ผลิตมังคุดนอกฤดู หนีราคาตกต่ำ
-มังคุด
-การปลูกมังคุด
-ต้นน้ำ
กองบรรณาธิการ. (2557). ผลิตมังคุดนอกฤดู หนีราคาตกต่ำ. เกษตรโฟกัส. 3(30) : 40-41.

ต้นน้ำ

- การผลิตลำไยในฤดูและนอกฤดู
-ลำไย
-การปลูกลำไย
-ต้นน้ำ
กองบรรณาธิการ. (2557). การผลิตลำไยในฤดูและนอกฤดู. เกษตรโฟกัส. 3(30) : 43-45.

ต้นน้ำ

- จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย
-ทุเรียน
-การปลูกทุเรียน
-ต้นน้ำ
เปรม ณ สงขลา. (2558, มกราคม). จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย. เคหการเกษตร. 39(1) : 77-81.

ต้นน้ำ

- ภูแล สับปะรดคุณภาพหนึ่งเดียวที่เชียงราย
-สับปะรด
-การปลูกสับปะรด
พัฒนา นรมาศ. (2558, มกราคม). ภูแล สับปะรดคุณภาพหนึ่งเดียวที่เชียงราย. เทคโนโลยีชาวบ้าน 27(593) : 38,40-41.

ต้นน้ำ

- ทุเรียนนนท์ คนไม่เคยลืม
-ทุเรียน
-การปลูกทุเรียน
องอาจ ตัณฑวณิช.(2558,มกราคม).ทุเรียนนนท์ คนไม่เคยลืม.เทคโนโลยีชาวบ้าน27(593):35-37

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องผลไม้
กลับสู่ หน้าหลัก