VLC
วิชาการปริทัศน์
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ

เลี้ยงวัวแม่พันธุ์แบบพัฒนา
-โคเนื้อ
-การเลี้ยงโคเนื้อ
บุญเรือน  กรายกร.  (2545).  เลี้ยงแม่วัวพันธุ์แบบพัฒนา.  ใน  เกษตรกรคนเก่ง เล่ม 4.  หน้า 74-76.  กรุงเทพฯ:  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องโคเนื้อ
กลับสู่ หน้าหลัก