VLC
วิชาการปริทัศน์
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ปลายน้ำ

การศึกษาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพืชเศรษฐกิจหลักที่ธนาคารให้สินเชื่อภายใต้ AEC
-อ้อย
-การส่งออก
นงคราญ ประมูล.  (2556, เมษายน).  การศึกษาศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพืชเศรษฐกิจหลักที่ธนาคารให้สินเชื่อภายใต้ AEC.  วิชาการปริทัศน์.  21(4): 14-16.     

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องอ้อย
กลับสู่ หน้าหลัก