VLC
ชื่อเรื่อง
ผู้เเต่ง
หัวเรื่อง

ต้นน้ำ
กลางน้ำ
ปลายน้ำ

รายงานผลการศึกษา VALUE CHAIN โคเนื้อ
นางสาวปณิตา ศรีสาราญ
ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
  โคเนื้อ
   การแปรรูปโคเนื้อ
   โคเนื้อ-การส่งออก  
   โคเนื้อ
   การตลาด       
   การจัดการโซ่อุปทาน
   Supply Chain
   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
   การแปรรูป       

ต้นน้ำ
ปลายน้ำ

รูปแบบการผลิตและการตลาดโคขุนของสมาชิกสหกรณ์การเลี้ยง ปศุสัตว์ กรป. กลางโพนยางคำ จำกัด กรณีศึกษา ชุมชนบ้านพรสวรรค์ ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร โกมล นาคสิงห์ ศูนย์วิจัย
ธ.ก.ส.
  โคขุน
   การเลี้ยงโคขุน
   โคขุน-การตลาด


ต้นน้ำ

การศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการผลิตลูกโคเนื้อเพื่อป้อนระบบการขุนโคในจังหวัดสกลนคร
นายศรีวิทย์ วุธรา และคณะสานักงาน ธกส.
จังหวัดสกลนคร
ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
  โคเนื้อ
   การเลี้ยงโคเนื้อ    
   ระบบการขุนโค
  

กลับสู่ ผลงานวิจัย-โคเนื้อ
กลับสู่ หน้าหลัก