VLC
ชื่อเรื่อง
ผู้เเต่ง
หัวเรื่อง

ต้นน้ำ
กลางน้ำ

โครงการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจครบวงจร
ฝายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ ยางพารา
ยางพารา-การแปรรูป

กลางน้ำ

แปรรูปยางที่นาทวี เพิ่มคุณภาพยกระดับราคา พัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักพัฒนาองค์การและระบบ   ยางพารา
การแปรรูปยางพารา

ปลายน้ำ

การจัดการตลาดยางแผ่นระดับท้องถิ่น สำนักพัฒนาองค์การและระบบ   ยางพารา
   ยางพารา-การตลาด

ปลายน้ำ

การจัดการตลาดกลางยางพาราระดับภาค สำนักพัฒนาองค์การและระบบ   ยางพารา
   ยางพารา  
   การตลาด
   ตลาดกลางยางพาราภาคตะวันออก

ต้นน้ำ
กลางน้ำ
ปลายน้ำ

 

ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ยางพารา นายภูวนัย บุญสถิตย์
กลุ่มงานสินเชื่อห่วงโซ่คุณค่า
ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
  ยางพารา
   ห่วงโซ่คุณค่ายางพารา
   Value Chain
   การปลูกยางพารา
  การแปรรูปยางพารา
    การส่งออกยางพารา
    ยางแผ่นรมควัน
    ยางอัดก้อน

กลับสู่ ผลงานวิจัย-ยางพารา
กลับสู่ หน้าหลัก