VLC
ชื่อเรื่อง
ผู้เเต่ง
หัวเรื่อง

ต้นน้ำ

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.   อ้อย
  การปลูกอ้อย       

ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ

การศึกษาห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของผลผลิตอ้อย ในจังหวัดอุทัยธานี
นายอนุรักษ์ เหล่าเขตรกิจ สานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดอุทัยธานี ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง
  อ้อย การปลูกอ้อย
   ห่วงโซ่คุณค่าอ้อย Value Chain
   อ้อย-การแปรรูป
   อ้อย-การตลาด   

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องอ้อย
กลับสู่ หน้าหลัก