VLC
ชื่อเรื่อง
ผู้เเต่ง
หัวเรื่อง

ต้นน้ำ
ปลายน้ำ

การบริหารจัดการมังคุดในภาคตะวันออก : กรณีศึกษากลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุดตรอกนอง ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
พิมลรัตน์ คำบอล ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. มังคุด
การปลูกมังคุด
มังคุด-การตลาด การส่งเสริมการขาย       

ต้นน้ำ

การวัดประสิทธิภาพเชิงเทคนิคการผลิตสับปะรดของเกษตรกร
เกรียงไกร ทับทอง สำนักงาน
ธ.ก.ส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สับปะรด
การปลูกสับปะรด
สับปะรด
การเพิ่มผลผลิต       

กลางน้ำ
ปลายน้ำ

เกษตรกรผู้ทำลำไยอบแห้งอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส. ลำไย
ห่วงโซ่คุณค่าลำไย Value chain การปลูกลำไย
การแปรรูปลำไย
ลำไย-การตลาด   

ต้นน้ำ
ปลายน้ำ

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตลาไยของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำพูน ปีการผลิต 2554 / 55
นายหัสดิน อัครพงษ์สวัสดิ์
และคณะ สานักงาน ธ.ก.ส.
จังหวัดลาพูน
ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน
ลำไย
การปลูกลำไย
ลำไย-การตลาด   

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องผลไม้
กลับสู่ หน้าหลัก