VLC
ชื่อเรื่อง
ผู้เเต่ง
หัวเรื่อง

ปลายน้ำ
(การตลาด)

การเคลื่อนไหวราคาข้าวภายใต้นโยบายของรัฐบาล นายนรินทร์ เชวงนิรันดร์   ข้าว
  ข้าว-การตลาด
  โครงการรับจำนำข้าว      

ต้นน้ำ
(การผลิต)

การสนับสนุนการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรศึกษากรณี ประกันภัยข้าว ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์   ข้าว
  ข้าว-การปลูก
  โครงการประกันภัยข้าว   
   การประกันภัยพืชผลทางการเกษตร

ต้นน้ำ
กลางน้ำ
ปลายน้ำ

รายงานการศึกษา Value Chain กรณีศึกษา : ข้าว
ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด
ฝ่ายสินเชื่อบุคคล
  ข้าว
  

ต้นน้ำ
กลางน้ำ
ปลายน้ำ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.    ข้าว
   การปลูกข้าว
   ข้าว-การแปรรูป
   ข้าว-การตลาด

กลางน้ำ ปลายน้ำ

โครงการเพิ่มมูลค่าพืชเศรษฐกิจครบวงจร ฝายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์    ข้าวหอมมะลิ
   ข้าว

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องข้าว
กลับสู่ หน้าหลัก