เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เรื่องผลไม้

ศูนย์ข้อมูลผลไม้

http://www.oae.go.th/fruits/index.php/durian-data

มังคุดศูนย์ข้อมูลผลไม้

http://www.oae.go.th/fruits/index.php/mangosteen-data

คลังข้อมูลสารสนเทศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

http://www.arda.or.th/kasetinfo/south/mangosteen/history/

ลองกองศูนย์ข้อมูลผลไม้

http://www.oae.go.th/fruits/index.php/longkong

ศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

http://www.longancenter.mju.ac.th/main/index.php?option
=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=131&limitstart=15

ลำไยศูนย์ข้อมูลผลไม้

http://www.oae.go.th/fruits/index.php/longan-data
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสับปะรด

การปลูก

http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=5664&s=tblplant

พื้นที่การปลูก

http://www.baanjomyut.com/library_3/extension-
5/agricultural_knowledge/farm_products/19_2.html

พันธุ์

http://it.doa.go.th/pibai/pibai/n12/v_8-sep/korkui.html

การส่งออก

http://www.afet.or.th/2013/th/products/CPPL/

การตลาด

http://www.afet.or.th/2013/th/products/CPPL/

การเก็บเกี่ยว

http://www.mahachaikranka.com/images/file/5.pdf

กลับสู่ องค์ความรู้เรื่องผลไม้
กลับสู่ หน้าหลัก