VLC
ชื่อเรื่อง
หัวเรื่อง
บรรณานุกรม

ต้นน้ำ
(การผลิต)

คู่มือการขยายพันธุ์อ้อย

 • อ้อย
 • การขยายพันธุ์อ้อย
 • คู่มือทางการเกษตร
 • พันธุ์อ้อย
 • การปลูกอ้อย
 • การชลประทาน
 • การคัดเลือกพันธุ์
 • ความต้านทานโรคพืช
 • ความทนทานสภาพแล้ง
 • ลักษณะประจำพันธุ์
 • การเขตกรรม
 • เกษตรทฤษฎีใหม่
จัดทำโดย :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสนศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล

ต้นน้ำ
(การผลิต)

แบบจำลองการพยากรณ์การปรับตัวของภาคการเกษตรไทย: เมื่ออ้อยและมันสำปะหลังเป็นพืชพลังงานทดแทน:
เอกสารวิชาการหมายเลข 6 ชุดโครงการ "งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย"
ISBN : 978-616-7739-50-2

 • พืชพลังงานทดแทน
 • อ้อย
 • มันสำปะหลัง
 • พลังงานทดแทน
 • การพยากรณ์
 • การคาดการณ์
 • พื้นที่ปลูก
จัดทำโดย :สถาบันคลังสมองของชาติ (สคช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 

พลวัตนโยบายการเกษตรของไทย: ความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ส่วนที่ 2 นโยบายการเกษตรของไทยเฉพาะเรื่อง เล่ม 2

 • นโยบายการเกษตร
 • กฎหมาย
 • วิวัฒนาการ
 • เกษตรกรรม
 • พื้นที่เกษตรกรรม
 • แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • อ้อยและน้ำตาทราย
 • พืชพลังงาน
 • พืชอาหาร
 • พืชดัดแปลงพันธุกรรม
 • นโยบายเกษตรต่างประเทศ
จัดทำโดย :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช: อ้อย (Sugarcane) Saccharum officinarum สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
ISBN : 974-436-466-1

 • อ้อย
 • พันธุ์
 • ลักษณะพันธุ์พืช
 • คู่มือการตรวจสอบ
 • การจัดกลุ่มพันธุ์
 • พันธุ์พืชใหม่
 • การจดทะเบียน
 • ค่าใช้จ่าย
 • ระยะเวลาปลูก
 • ส่วนขยายพันธุ์
 • การดูแลรักษา
 • การใส่ปุ๋ย
 • การให้น้ำ
 • การกำจัดวัชพืช
 • ลักษณะทั่วไป
 • การเจริญเติบโต
 • กฎหมาย
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
จัดทำโดย : กรมวิชาการเกษตร กองคุ้มครองพันธุ์พืช

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

ศัตรูพืชในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง

 • อ้อย
 • ศัตรูพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • โรคพืช
 • รูปร่างลักษณะ
 • อาการของโรค
 • เชื้อสาเหตุ
 • การป้องกันกำจัด
 • เขตลุ่มน้ำแม่กลอง
จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

โรคอ้อยในประเทศไทย

 • อ้อย
 • โรคพืช
 • โรคจากเชื้อรา
 • โรคจากแบคทีเรีย
 • โรคจากไวรัส
 • โรคจากมายโคพลาสมา
 • โรคจากไส้เดือนฝอย
 • โรคจากการขาดธาตุอาหาร
 • อาการผิดปกติ
 • พันธุ์
 • สาเหตุของโรค
 • อาการของโรค
 • การเข้าทำลาย
 • ความเสียหาย
 • การแพร่ระบาดของโรค
 • สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 • การป้องกันกำจัดโรค
จัดทำโดย :ชมรมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

พันธุ์อ้อยที่ปลูกเป็นการค้าในประเทศไทย

 • อ้อย
 • พันธุ์
 • การจำแนก
 • ลักษณะภายนอก
 • ความสำคัญ
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • ลักษณะทางการเกษตร
จัดทำโดย : เกษม สุขสถาน;อุดม พูลเกษ;บัญญัติ โกมลวาจ

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

แมลงศัตรูธัญพืชและพืชไร่และศัตรูธรรมชาติ

 • ธัญพืช
 • พืชไร่
 • แมลงศัตรูพืช
 • แมลงศัตรูธรรมชาติ
 • อ้อย
 • การป้องกันกำจัด
จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคกลาง

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

แมลงศัตรูอ้อยโรงงาน อ้อยเคี้ยว อ้อยคั้นน้ำ และการป้องกันกำจัด
ISBN : 974-436-123-9

 • อ้อย
 • อ้อยโรงงาน
 • อ้อยเคี้ยว
 • อ้อยคั้นน้ำ
 • แมลงศัตรูพืช
 • ชนิด
 • การทำลาย
 • รูปร่างลักษณะ
 • การแพร่กระจาย
 • ฤดูกาลระบาด
 • พืชอาหาร
 • ศัตรูธรรมชาติ
 • การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
 • การจำแนกชนิด
 • ตัวเต็มวัย
 • ตัวหนอน
จัดทำโดย :กรมวิชาการเกษตร กองกีฏและสัตววิทยา กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูข้าวโพดและพืชไร่อื่น ๆ

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

9 บทบันทึกแห่งอ้อยและน้ำตาลทรายไทย

 • อ้อย
 • น้ำตาล
 • น้ำตาลทราย
 • พิธีกรรม
 • อุตสาหกรรมน้ำตาล
 • พันธุ์
 • พฤกษศาสตร์
 • การปลูก
 • เอทานอล
 • พลังงานทดแทน
 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • การพัฒนาการเกษตร
 • ในหลวง
จัดทำโดย : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

การจัดการศัตรูอ้อย
ISBN : 974-436-298-7

 • อ้อย
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • โรคพืช
 • การเจริญเติบโต
 • การจัดการ
 • การระบาด
 • เชื้อสาเหตุ
 • แมลงศัตรูพืช
 • ชนิด
 • การทำลาย
 • รูปร่างลักษณะ
 • การแพร่กระจาย
 • ฤดูกาลระบาด
 • พืชอาหาร
 • ศัตรูธรรมชาติ
 • การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
 • การจำแนกชนิด
 • ตัวเต็มวัย
 • ตัวหนอน
 • การป้องกันกำจัดวัชพืช
จัดทำโดย :กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

คู่มือการบริหารจัดการไร่อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตอ้อย
ISBN : 974-433-062-7

 • อ้อย
 • ไร่อ้อย
 • การบริหารจัดการ
 • การเพิ่มผลผลิต
 • การลดต้นทุนผลิต
 • การวางแผน
 • เครื่องจักรกลการเกษตร
 • การเตรียมดิน
 • การปลูก
 • การบำรุงรักษารักษา
 • โรงงานน้ำตาล
จัดทำโดย : สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ต้นน้ำ
(การผลิต)

 


 

 

การใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และน้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์
แบบต่าง ๆ สำหรับพืชเศรษฐกิจ

 • พืชเศรษฐกิจ
 • อ้อย
 • มูลสัตว์
 • น้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 • ปุ๋ยอินทรีย์
 • การใช้ประโยชน์
 • ธาตุอาหารพืช
 • การทำปุ๋ยหมัก
 • น้ำสกัดมูลสุกร
 • ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
 • การใส่ปุ๋ย
จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

การปลูกพืชไร่: เอกสารวิชาการ
ISBN : 974-7621-97-5

 • พืชไร่
 • อ้อย
 • อ้อยคั้นน้ำ
 • หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์
 • พันธุ์
 • แหล่งปลูก
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • สัตว์ศัตรูพืช
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • วัชพืช
 • การควบคุมวัชพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 • การขนส่ง
 • การวางแผนการผลิต
จัดทำโดย : กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

การปลูกอ้อย: เอกสารคำแนะนำที่ 159

 • อ้อย
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • การปลูก
 • การเขตกรรม
 • การกำจัดวัชพืช โรค แมลงศัตรู สัตว์ศัตรู
 • การป้องกันกำจัด
 • การเก็บเกี่ยว
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 • การบำรุงตอ
 • การปลูกอ้อยข้ามแล้ง
จัดทำโดย :กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

การผลิตอ้อยในเขตภาคเหนือตอนล่าง

 • อ้อย
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • พันธุ์
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • วัชพืช
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • การแปรรูป
 • การใช้ประโยชน์
 • การผลิต
จัดทำโดย :กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ศูนย์บริการวิชาการรด้านพืชและปัจจัยการผลิตสุโขทัย

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ

(การแปรรูป)

 


 

 

เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับอ้อย: เกษตรดีที่เหมาะสม ลำดับที่ 19
ISBN : 974-436-149-2

 • อ้อย
 • แหล่งปลูก
 • พันธุ์
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • ศัตรูพืช
 • โรคพืช
 • วัชพืช
 • การป้องกันกำจัด
 • การเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
 • การเก็บรักษา
 • ผลผลิต
จัดทำโดย : กรมวิชาการเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

คู่มือการจัดการผลิตอ้อยในไร่ที่มีประสิทธิภาพครบวงจร
ISBN : 978-974-062-823-1

 • อ้อย
 • ไร่
 • การผลิต
 • การจัดการ
 • ดิน
 • เครื่องจักรกลการเกษตร
 • พันธุ์
 • การคัดเลือก
 • วัชพืช
 • โรค
 • แมลงศัตรู
 • การเก็บเกี่ยว
 • การขนส่ง
 • โรงงานน้ำตาล
 • สภาพแวดล้อม
 • ประเทศไทย
จัดทำโดย :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

อ้อย: แนวทางการพัฒนาการผลิตอ้อยในจังหวัดร้อยเอ็ด

 • อ้อย
 • การปลูก
 • การเขตกรรม
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • ลักษณะภายนอก
 • สภาพแวดล้อม
 • การปรับปรุงพันธุ์
 • การคัดเลือกพันธุ์
 • การผสมพันธุ์
 • จ.ร้อยเอ็ด
จัดทำโดย : กรมวิชาการเกษตร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ศูนย์การบริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตร้อยเอ็ด

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

 


 

 

อ้อย: เอกสารวิชาการลำดับที่ 9/2547
ISBN : 974-436-362-2

 • อ้อย
 • การปลูก
 • การดูแลรักษา
 • โรคพืช
 • แมลงศัตรูพืช
 • การป้องกันกำจัดโรคพืช
 • การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช
 • การผลิต
 • การตลาด
 • พันธุ์
 • วิทยาการก่อนเก็บเกี่ยว
 • วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 • การแปรรูป
 • การใช้ประโยชน์
 • เครื่องจักรกลการเกษตร
จัดทำโดย : กรมวิชาการเกษตร

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 


 

 

รายงานโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสกัดน้ำตาลจากอ้อย

 • อ้อย
 • น้ำตาลทราย
 • การสกัด
 • อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
 • การเพิ่มประสิทธิภาพ
 • กระบวนการผลิต
 • โรงงานน้ำตาล
จัดทำโดย :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 


 

 

อ้อย: คู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ISBN : 978-974-9562-72-7

 • อ้อย
 • ถิ่นกำเนิด
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • พันธุ์
 • การปลูก
 • การให้น้ำ
 • การใส่ปุ๋ย
 • การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
 • การจัดการวัชพืช
 • การเก็บเกี่ยว
 • การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
 • เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต
 • คุณภาพผลผลิต
 • คู่มือ
 • การส่งเสริมการเกษตร
จัดทำโดย :กรมส่งเสริมการเกษตรสำนักงานส่งเสริม
และจัดการสินค้าเกษตร

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 


 

 

คำบรรยาย อ้อย

 • อ้อย
 • น้ำตาล
 • ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • ส่วนประกอบ
 • ดิน
 • การเตรียมดิน
 • อากาศ
 • ธาตุอาหาร
 • การปลูก
 • น้ำ
 • การชลประทาน
 • วัชพืช
 • การกำจัด
 • ยาปราบวัชพืช
 • สรีรวิทยา
 • การเจริญเติบโต
 • ความสุกแก่
 • การเก็บเกี่ยว
 • การขนส่ง
 • การตลาด
 • โรคพืช
 • ศัตรูพืช
 • พันธุ์
 • การขยายพันธุ์
 • การผสมพันธุ์
จัดทำโดย : กรมวิชาการเกษตร กองคุ้มครองพันธุ์พืช

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 


 

 

หลักการทำไร่อ้อย

 • อ้อย
 • การทำไร่อ้อย
 • การปลูก
 • การเตรียมพื้นที่
 • การเตรียมดิน
 • ระยะปลูก
 • อัตราปลูก
 • การเตรียมท่อนพันธุ์
 • ฤดูปลูก
 • การดูแลรักษา
 • การปลูกพืชแซม
 • การควบคุมวัชพืช
 • สรีรวิทยา
 • การเจริญเติบโต
 • การสร้างน้ำตาล
 • การออกดอก
 • การวัดความหวาน
 • การเก็บเกี่ยว
 • การขนส่ง
 • ระบบการรับซื้ออ้อย
 • การบำรุงตอ
 • องค์ประกอบของผลผลิตน้ำตาล
 • ต้นทุนการผลิต
 • ดิน
 • การปรับปรุงดิน
 • พันธุ์
 • การจำแนกพันธุ์
 • อากาศ
 • ทำเล
 • ที่ดิน
 • น้ำตาลทราย
 • การผลิตน้ำตาล
 • ความสำคัญ
 • ประวัติ
 • อุตสาหกรรมน้ำตาล
 • ลักษณะทั่วไป
 • โรคพืช
 • เชื้อสาเหตุ
 • อาการของโรค
 • การป้องกันกำจัดโรค
 • แมลงศัตรูพืช
 • การทำลาย
 • การป้องกันกำจัดหนู
จัดทำโดย :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา

ต้นน้ำ
(การผลิต)

กลางน้ำ
(การแปรรูป)

ปลายน้ำ
(การตลาด)

 


 

 

เทคโนโลยีน้ำตาล

 • น้ำตาล
 • อ้อย
 • การหีบอ้อย
 • กระบวนการผลิต
 • อุตสาหกรรมน้ำตาล
 • การตลาด
 • ผลพลอยได้
 • โภชนาการ
จัดทำโดย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 


 

 

สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม ปี 2557

 • อ้อย,น้ำตาล
สำนักวิจัยเศรษกิจการเกษตร

 

กลับสู่องค์ความรู้เรื่อง อ้อยโรงงาน
กลับสู่ หน้าหลัก