ก่อนการผลิต

      - กลุ่ม 1 พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตน้ำยาง

      - กลุ่ม 2 พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้

      - กลุ่ม 3 พันธุ์ยางเพื่อผลผลิตเนื้อไม้

      - การเตรียมพื้นที่ปลูก

      - การวางแนวปลูก

เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร

การกรีดยาง

      - โรคยางพาราและการป้องกันกำจัด

      - แมลง/ศัตรูยางพาราและการป้องกันกำจัด

การเพิ่มผลผลิต โดยการทำร่มกันฝนกับต้นยางพารา

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
      - ครูของแผ่นดิน

การเก็บเกี่ยว

     -ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกรีดยาง

การรวบรวม

การแปรรูป

ยางธรรมชาติแปรรูปขั้นต้น

     - การผลิตยางแผ่นดิบ

     - การผลิตยางแผ่นผึ่งแห้ง/

       ยางแผ่นรมควัน

     - การผลิตยางแท่ง

     - การผลิตยางน้ำข้น

การเพิ่มมูลค่า

การทำยางแผ่นคุณภาพด

การขนส่ง

สถาบันเกษตรกร / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

     -พ่อค้าคนกลาง
     -กลุ่มเกษตรกร
     -สหกรณ์
     -ตลาดกลางยางพารา

การตลาด

     -การขายส่ง
     -การขายปลีก

การส่งเสริมการตลาด

     -ภายในประเทศ

     -ประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

ผู้ประกอบการ / ผู้ส่งออก

     -พ่อค้า
     -สหกรณ์การเกษตรกร


ข้อมูลความรู้เรื่องยางพารา
หนังสือ
บทความ
ผลงานวิจัย/Best Practice
E-book
เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง


กลับหน้าหลัก